Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF)

08:08:28 | 15/9/2021

Dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2021, VCSF là hoạt động thúc đẩy đối thoại về phát triển bền vững doanh nghiệp quan trọng nhất trong năm do VBCSD-VCCI chủ trì. Với chủ đề “Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những nội dung trọng điểm dự kiến sẽ được thảo luận tại Diễn đàn năm nay chính là những vấn đề then chốt cần được giải quyết nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bao trùm và bền vững trong thập niên 2021-2030.

Cụ thể, nội dung thảo luận chính tại VCSF bao gồm các đề tài: Doanh nghiệp phát triển bền vững thực hiện mục tiêu kép; Kinh tế tuần hoàn: Tương lai của tăng trưởng kinh tế bình đẳng và bền vững; Quản trị doanh nghiệp bền vững với CSI và Tối ưu hóa chuyển đối số doanh nghiệp.

VCSF 2021 có sự đồng hành của Nestlé Việt Nam, BAT Việt Nam và nhiều đối tác khác. 

H.L