Đề xuất quy định mới về nộp tiền thuế, phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

09:56:27 | 28/7/2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.


Có thể nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Dự thảo bổ sung quy định về "Thu, nộp ngân sách nhà nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán" (Bổ sung Điều 17a) như sau:

Trường hợp người nộp thuế sử dụng chương trình thu nộp tiền thuế ngân sách nhà nước của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc Cổng thanh toán điện tử hải quan để nộp tiền hoặc yêu cầu trích chuyển tiền nộp thuế: Đối với trường hợp tiền thuế phải nộp vào tài khoản thu khác nhau, thì lập riêng bảng kê nộp thuế tương ứng với từng tài khoản thu.

Hệ thống của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kiểm tra thông tin người nộp thuế kê khai, đối chiếu với thông tin truy vấn trên Cổng thanh toán điện tử hải quan và thực hiện xử lý như sau:

Trường hợp thông tin phù hợp với thông tin truy vấn trên Cổng thanh toán điện tử hải quan: trích tiền của người nộp thuế để chuyển nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp thông tin chưa phù hợp hoặc không có trên Cổng thanh toán điện tử hải quan: chưa phù hợp các thông tin liên quan (trừ thông tin về số tiền), thông báo cho người nộp thuế để kiểm tra lại thông tin trên tờ khai nộp thuế và phản hồi để xử lý chuyển nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Cơ quan hải quan sử dụng hệ thống điện tử tự động để kiểm tra thông tin do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gửi qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.

Bổ sung trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Dự thảo cũng bổ sung quy định về "Trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán" là: Cung cấp các dịch vụ thu, nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác để người nộp thuế thực hiện giao dịch nộp ngân sách nhà nước và bằng phương thức điện tử.

Đồng thời hướng dẫn người nộp thuế kê khai nộp tiền vào NSNN theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ.

Trường hợp người nộp thuế, nộp phí, lệ phí cho nhiều tờ khai, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hướng dẫn người nộp thuế lập bảng kê danh sách các tờ khai nộp phí, lệ phí hải quan đính kèm bảng kê nộp thuế hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, bảo mật thông tin của người nộp thuế khi đã truy xuất từ Cổng thanh toán điện tử hải quan theo đúng quy định của pháp luật về bảo mật thông tin và văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký giữa các bên.

Truyền thông tin giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thông tin thư bảo lãnh thuế hoặc giấy nộp tiền vào tài khoản thu phí, trong trường hợp thu nộp phí, cho các cơ quan quản lý qua Cổng thanh toán điện tử hải quan theo quy định.

Chuyển tiền thanh toán và hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu theo đúng quy định.

Cập nhật và truyền đầy đủ, chính xác thông tin trên chứng từ chuyển tiền cho ngân hàng ủy nhiệm thu.

Chịu trách nhiệm đến cùng về thông tin số tiền đã thu truyền sang Cổng thanh toán điện tử hải quan, số tiền thuế đã bảo lãnh của tờ khai được bảo lãnh thuế, đến khi hạch toán vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.

Chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục Hải quan cung cấp vào mục đích thu nộp tiền thuế, bảo lãnh tiền thuế, thanh toán quốc tế không sử dụng vào mục đích khác.

Nguồn: baochinhphu.vn