Công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả và thực chất hơn

09:10:35 | 11/9/2023

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh An Giang thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng, ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.


Cán bộ, công chức Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Sở Nội vụ tỉnh An Giang (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh) cho biết, đến nay, công tác CCHC của tỉnh đã cơ bản ổn định, các nhiệm vụ được triển khai đầy đủ trên tất cả các nội dung: Từ công tác chỉ đạo, điều hành; đến cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; đến hiện đại hóa nền hành chính nhà nước – mà hiện nay là Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Công tác CCHC của tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, các sáng kiến, mô hình mới luôn được quan tâm đưa vào áp dụng, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Nổi bật, công tác cải cách thể chế ngày càng được hoàn thiện, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được rà soát, kiểm tra, ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung, thay thế kịp thời đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, hiệu quả và khả thi, phù hợp thực tế địa phương.

TTHC ngày càng được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện; ứng dụng tiếp nhận và giải quyết TTHC, thanh toán trực tuyến trên môi trường điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần, nâng cao hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ TTHC giải quyết đúng và sớm hạn ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) luôn trên 90%. 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được tỉnh thực hiện quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Kết quả, tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

Để CCHC hiệu quả và thực chất

Ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết: Để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả CCHC, thời gian tới, Sở Nội vụ cùng với các cơ quan, ban, ngành, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Kết quả Chỉ số CCHC tỉnh An Giang năm 2022 đạt 84,22 điểm, xếp hạng 42/63 tỉnh, thành phố của cả nước (tăng 5 bậc so với năm 2021), xếp hạng 7/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, mục tiêu chung là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

“An Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực xứng tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân”, ông Ngô Hồng Yến chia sẻ.

Nguồn: Vietnam Business Forum