Đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

09:19:39 | 11/9/2023

Những năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang không ngừng đổi mới trong quản lý điều hành với mục tiêu đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.


Tỉnh An Giang chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường

Chuyển biến tích cực

Xác định tầm quan trọng của lĩnh vực tài nguyên môi trường, Tỉnh ủy và UBND tỉnh An Giang thường xuyên có những chỉ đạo kịp thời nhằm khai thác tốt nguồn tài nguyên nhưng phải đảm bảo yếu tố môi trường phát triển bền vững. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tỉnh, sự nỗ lực của ngành TN&MT, công tác quản lý đất đai trên địa bàn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã được lập đầy đủ cho các cấp hành chính, làm cơ sở quản lý, phân bổ quỹ đất hợp lý cho các ngành, lĩnh vực; đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 95,6% diện tích; 80% diện tích đất được vốn hóa trong quan hệ tài chính, dân sự; hồ sơ địa chính được thiết lập theo hướng hiện đại. Trong khuôn khổ dự án VILG, từ năm 2022 tỉnh đã xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, hiện đại, từng bước đưa vào khai thác trên môi trường mạng, đảm bảo cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho thực hiện dịch vụ công.

Công tác bảo vệ môi trường cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội tiếp tục được nâng lên. Quy định, chính sách về bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm hoàn thiện. Các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm  môi trường thường xuyên được kiểm tra, giám sát, kiểm soát. Tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tăng lên hàng năm, thu gom xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn y tế đạt 100%.

Tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, khai thác tài nguyên đi vào nề nếp, tình trạng khai thác trái phép giảm đáng kể. Việc thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo tính công khai, minh bạch, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.

Rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án

Ngày 01/6/2023, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 60 dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đang có vướng mắc cần được tập trung xử lý, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Trong 60 dự án nêu trên, Sở TN&MT được giao đề xuất 13 dự án.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở TN & MT đã tích cực phân loại hồ sơ, rà soát cơ sở pháp lý và tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp xử lý từng dự án cụ thể.

Được biết, hiện nay Sở TN&MT cũng đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát tính pháp lý của chủ trương đầu tư, xác định nhà đầu tư, các điều khoản chuyển tiếp của các văn bản quy phạm pháp luật, các vướng mắc thủ tục hành chính đất đai để đề xuất UBND tỉnh xử lý vướng mắc, tháo gỡ khó khăn sớm nhất cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp huyện xác định giá đất cụ thể để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; hỗ trợ doanh nghiệp về trình tự, thủ tục chuyên môn để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, đất trồng rừng. Sở cũng đang triển khai xây dựng quy định về cơ chế quản lý, khai thác quỹ đất sạch để hỗ trợ hơn nữa việc tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp.

Việt Văn (Vietnam Business Forum)