Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp gia đình Việt Nam

08:24:34 | 4/11/2023

Ngày 3/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Văn hóa Doanh nhân - VCCI tổ chức Hội thảo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình”. Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy văn hóa kinh doanh vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Hội thảo, gần 200 đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình Việt Nam vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh: “Năm 2014, VCCI đã thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam và suốt gần 10 năm qua đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để phát triển các doanh nghiệp gia đình. Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị mới ban hành ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã đề ra yêu cầu phát triển đội ngũ “doanh nghiệp dân tộc”, một nội dung rất quan trọng để đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Căn cứ định hướng này của Nghị quyết, có thể thấy việc phát triển các doanh nghiệp gia đình là rất quan trọng, vì đây chính là 1 nguồn để hình thành đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, vì vậy có thể hiểu các doanh nghiệp gia đình chính là một bộ phận quan trọng của đội ngũ “doanh nghiệp dân tộc”.

Hội thảo đã nghe các chuyên gia: Phạm Chi Lan, Giáo sư sử học Dương Trung Quốc, Tiến sỹ Võ Trí Thành và một số chuyên gia đầu ngành khác chia sẻ về các nội dung liên quan đến xây dựng và định vị văn hóa doanh nghiệp gia đình, xây dựng văn hoá doanh nghiệp gia đình, xây dựng người kế nghiệp trong các doanh nghiệp gia đình... Các chuyên gia khẳng định doanh nghiệp gia đình là một bộ phận quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam. Một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc là việc hình thành, nuôi dưỡng nhân cách, văn hóa, xây dựng và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong các gia đình doanh nhân.

Tại Hội thảo, Ông Phạm Đình Đoàn, UV BCH VCCI, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái khẳng định: “Doanh nhân Việt cùng với gia đình của mình có đủ bản lĩnh, tâm tài trí để phát triển và đã sẵn sàng gánh vác sứ mệnh tiên phong phát triển kinh tế, với tinh thần tự cường, tự tôn dân tộc và khát vọng nâng cao vị thế của đất nước trở thành một quốc gia độc lập hùng cường và thịnh vượng”.

Sau 37 năm đổi mới, nước ta đã hình thành đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hùng hậu, với số lượng trên 900 nghìn DN, trên 20 nghìn HTX và trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp này đã góp phần quan trọng trong thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, góp phần đưa nước ta từ một quốc gia kém phát triển, lạc hậu thành nền kinh tế lớn thứ 37 của thế giới, nằm trong TOP20 quốc gia có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp gia đình là một bộ phận quan trọng, chưa kể trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể coi là các doanh nghiệp gia đình siêu nhỏ. Việc tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình sẽ góp phần thúc đẩy văn hóa kinh doanh tạo nền tảng cho việc phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vững mạnh xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 như mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Hữu Thế (Vietnam Business Forum)