Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư

10:46:06 | 3/5/2024

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian qua đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Đây là kết quả của các giải pháp đồng bộ: Luôn dành ưu tiên cho đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,... Ông Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng Ban quản lý KKT (BQLKKT) tỉnh chia sẻ với phóng viên về nội dung này.

Năm 2023, BQLKKT tỉnh Kon Tum đã đạt được những thành tích nổi bật nào trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào KKT cửa khẩu và các KCN?

Năm 2023, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư tại BQLKKT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay tại KKT cửa khẩu và các KCN có tổng số 100 dự án của trên 89 doanh nghiệp đầu tư; tổng vốn đầu tư đăng ký vào các KCN, KKT khoảng 2.546,186 tỷ đồng.

Trong bối cảnh chung của cả nước, các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN, KKT của tỉnh gặp nhiều khó khăn song với sự đồng hành, tạo thuận lợi từ BQLKKT tỉnh, các doanh nghiệp đã từng bước vượt khó và duy trì sản xuất, kinh doanh (SXKD) ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động tại địa phương, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Để tạo động lực góp phần đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT và hoạt động SXKD của doanh nghiệp, BQLKKT tỉnh đã có những nỗ lực cụ thể nào, thưa ông?

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Kon Tum về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, BQLKKT tỉnh luôn dành ưu tiên hàng đầu cho công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các KCN, KKT trên địa bàn. Nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC nộp trực tuyến ngày càng tăng cao. Ban tiếp tục duy trì việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ đã đăng ký. 100% TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

BQLKKT đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, phối hợp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp; đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai thủ tục đầu tư vào KKT, KCN, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh trong KKT, các KCN.

Nhằm tăng sức hút đầu tư vào KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN trên địa bàn tỉnh, thời gian qua công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KKT, KCN được BQLKKT chú trọng ra sao cũng như kết quả đạt được tính đến thời điểm hiện tại?

Với phương châm hạ tầng phải đi trước một bước trong chiến lược “đón đại bàng về làm tổ”, BQLKKT tỉnh Kon Tum đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng KKT, các KCN. Cụ thể, Ban đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án phát triển KKT, các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030; theo đó trên địa bàn tỉnh được quy hoạch KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và 4 KCN.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa KCN, KKT trở thành trọng điểm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ của tỉnh, BQLKKT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển KKT, các KCN. Trong đó, tập trung thực hiện: Điều chỉnh quy hoạch chung KKT để xác định rõ các khu chức năng ưu tiên đầu tư, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sớm hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư; lập quy hoạch xây dựng các KCN để kêu gọi đầu tư hạ tầng, thành lập các KCN mới (KCN Đăk Tô, KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung); điều chỉnh quy hoạch chi tiết và đầu tư hoàn chỉnh các KCN đã thành lập (KCN Hoà Bình, KCN Sao Mai), tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.     KKT cửa khẩu và các KCN tỉnh Kon Tum có tổng số 100 dự án của trên 89 doanh nghiệp đầu tư tính đến nay    

Cùng với công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, BQLKKT dành sự ưu tiên như thế nào cho công tác chuyển đổi số, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được phê duyệt cũng như thu hút các dự án mới?

BQLKKT luôn chủ động nắm bắt, tham mưu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư. Nhờ tăng cường thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nên đến nay 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đã đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Ngoài ra, BQLKKT tỉnh còn phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam xây dựng ứng dụng, cập nhật dữ liệu dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức bản đồ số địa điểm đầu tư của KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN tỉnh Kon Tum lên trang http://vsmartinvest.gov.vn/; http://bandosodautu.gov.vn/ để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin về xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư.

Để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào KCN, KKT, BQLKKT sẽ tập trung các nguồn lực đầu tư để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch đáp ứng yêu cầu các nhà đầu tư. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là phối hợp với các ngành chức năng tạo thuận lợi rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC cho nhà đầu tư; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhà đầu tư.  


KCN Hòa Bình

Trong năm 2024, để tiếp tục triển khai thành công nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN tỉnh, BQLKKT đặt ra những nhiệm vụ then chốt và giải pháp trọng tâm nào?

BQLKKT đã ban hành Chương trình số 13/CTr-BQLKKT ngày 26/01/2024 về việc xúc tiến đầu tư năm 2024. Theo đó, Ban đã triển khai thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm và trọng điểm.

Để tiếp tục triển khai thành công nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển KKTcửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN, BQLKKT đã đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề án “Phát triển KKT, các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030”; chủ động triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh việc đầu tư, phát triển KKT, KCN trên địa bàn tỉnh. Tập trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư vào các KCN, KKT.

Thứ hai, xác định nhiệm vụ CCHC là yếu tố cốt lõi nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chủ động nắm bắt, tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp. Đồng thời, tiến hành rà soát, sắp xếp, gỡ bỏ những TTHC không còn phù hợp, cập nhật các nội dung mới ban hành, công khai TTHC, quy hoạch, quỹ đất, chính sách ưu đãi đầu tư, quy trình thủ tục đầu tư,... để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận, tìm hiểu thông tin về ưu đãi đầu tư, danh mục kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, Ban cũng tăng cường tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị, yêu cầu chính đáng của nhà đầu tư; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, làm việc có hiệu quả để nâng cao chất lượng phục vụ.

Thứ ba, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN, KKT tiếp cận được các cơ chế, chính sách khuyến khích về đầu tư, tài chính, tín dụng,... để khắc phục khó khăn, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, phục hồi SXKD, nâng cao hiệu quả hoạt động trong KCN, KKT.

Thứ tư, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào) trong công tác quản lý cửa khẩu liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, chủ trương chính sách của nước bạn Lào; tạo điều kiện cho các ngành công tác tại hai cửa khẩu của hai nước hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong KKT cửa khẩu hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và du khách trong quá trình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Công Luận (Vietnam Business Forum)