Ngành Tài chính Hải Phòng: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm

9:07:56 PM | 15/8/2018

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành tài chính Hải Phòng; nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề năm 2018 của thành phố: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng thực hiện 33.351,2 tỷ đồng, đạt 48,6% dự toán Trung ương giao, đạt 45,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 95,5% so với cùng kỳ. Trong đó:
Thu thuế xuất nhập khẩu 6 tháng thực hiện 20.109 tỷ đồng, đạt 47,2% dự toán năm và bằng 85,5% so với cùng kỳ.


Thu nội địa 6 tháng thực hiện 11.375 tỷ đồng, đạt 50% dự toán Trung ương giao, đạt 46% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 117,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu NSNN khu vực quận, huyện thực hiện là 3.465,7 tỷ đồng, đạt 51,5% dự toán năm và bằng 122,8% so cùng kỳ. Nếu trừ số thu tiền sử dụng đất đạt 56,8% dự toán năm và bằng 122,7% so với cùng kỳ. Trong đó các đơn vị đạt cao so với dự toán giao là huyện Cát Hải đạt 125,3% dự toán năm, huyện An Dương đạt 72,7%, quận Dương Kinh đạt 67,7%, huyện An Lão đạt 63,3%.

Chi ngân sách địa phương 6 tháng thực hiện 9.783,2 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán Trung ương giao, đạt 41,7% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 85,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

Chi đầu tư phát triển 6 tháng thực hiện 5.019,5 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán Trung ương giao, đạt 45,9% so với dự toán HĐND thành phố giao và bằng 104,5% so với cùng kỳ.

Chi thường xuyên 6 tháng thực hiện 4.034,9 tỷ đồng, đạt 33,9% dự toán Trung ương giao, đạt 44,3% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 92,8% so với cùng kỳ.

Dự toán chi ngân sách thường xuyên năm 2018 được ngân sách đảm bảo thực hiện ngay từ tháng đầu năm; đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo dự toán được duyệt; ưu tiên kinh phí để giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, chế độ đối với thanh niên xung phong; bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Công tác chi ngân sách tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về phương thức, trong đó đẩy mạnh phân cấp về các quận, huyện quản lý; rà soát, tăng cường các biện pháp quản lý, hạn chế nợ đọng xây dựng từ nguồn kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách cấp huyện, cấp xã.

Để tiếp tục thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành tài chính quyết tâm phấn đấu, điều hành thực hiện dự toán NSNN năm 2018 tích cực, chủ động, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; tăng cường quản lý giá và tài sản nhà nước; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc sử dụng vốn từ NSNN.