Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp

14:17:36 | 10/8/2023

Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp đã vận dung linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng vào thực tế, nên công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc từ đầu năm đến nay đạt được những kết quả khả quan.


Một góc Khu công nghiệp Bá Thiện I

Tính đến ngày 15/7/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 464 dự án, gồm 105 dự án đầu tư trong nước (DDI), với tổng vốn đầu tư 31.689,09 tỷ đồng và 359 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư 6.232,43 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, nâng vốn thực hiện 7 tháng đầu năm 2023 đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 7/2023 có thêm 1 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Lũy kế đến 15/7/2023, có 399 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (329 dự án FDI và 70 dự án đầu tư trong nước), chiếm 86% tổng số dự án đầu tư. Trong số 65 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có 15 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 3,2% tổng số dự án; 42 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 9% tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,8% tổng số dự án và 5 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

Vốn thực hiện của các dự án FDI trong tháng 7/2023 là 38,23 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án FDI trong 7 tháng đầu năm 2023 là 260,79 triệu USD, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022 và 71% so với kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến ngày 15/7/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.681,23 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án; vốn thực hiện của các dự án DDI là 90 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện của các dự án DDI trong 7 tháng đầu năm 2023 là 859,15 tỷ đồng, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022 và 45% kế hoạch năm 2023. Lũy kế đến ngày 15/7/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 12.983,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đăng ký.

Những tháng cuối năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN đã được cấp Chứng nhận đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy yếu tố chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng giữa các nhà đầu tư; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau đầu tư, góp phần hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đề ra.

Quỳnh Ngọc (Vietnam Business Forum)