Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách

09:24:35 | 11/9/2023

Ngành Tài chính An Giang đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 được HĐND tỉnh giao ở mức cao nhất. Đồng thời, ngành thực hiện quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.


Ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang 

Theo Sở Tài chính tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm 2023 tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn là 3.959 tỷ đồng, đạt 60% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 97% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 200 tỷ đồng, đạt 49% dự toán và bằng 76% so với cùng kỳ; thu nội địa 3.759 tỷ đồng, đạt 60% dự toán, bằng 98% so với cùng kỳ.

Thu NSNN phân theo địa bàn cấp tỉnh là 2.589 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ; cấp huyện, thị xã, thành phố là 1.370 tỷ đồng, đạt 74% dự toán năm và bằng 104% so cùng kỳ, trong đó 11/11 huyện, thị xã, thành phố đều thu vượt tiến độ dự toán năm.

Về chi ngân sách địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực tài chính đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán đầu năm cho các ngành, các cấp, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, an sinh xã hội; chi đảm bảo cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, an ninh quốc phòng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Theo đó, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 8.636 tỷ đồng, đạt 46% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 134% so với cùng kỳ, riêng: Chi đầu tư phát triển 3.395 tỷ đồng, đạt 44% dự toán HĐND tỉnh giao.

Ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang đánh giá: Công tác quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt, đã đi vào nề nếp, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Công tác quản lý thu NSNN: Kết quả thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 đạt 60%, vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác quản lý chi ngân sách địa phương được thực hiện chặt chẽ. An Giang đã thực hiện nghiêm túc chủ trương hạn chế bổ sung nhiệm vụ chi ngoài dự toán, đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích. Hầu hết các đơn vị sử dụng ngân sách đều chấp hành tốt dự toán được giao, đảm bảo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức quy định”, ông Trần Minh Nhựt chia sẻ.

Theo nhận định của Sở Tài chính tỉnh An Giang, tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023 còn nhiều thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến thu NSNN, gây khó khăn về nguồn lực để đảm bảo nhu cầu chi ngân sách địa phương. Do đó, ông Trần Minh Nhựt cho biết: Ngành Tài chính tập trung thực hiện một số giải pháp với mục tiêu phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023 được HĐND tỉnh giao ở mức cao nhất. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích cụ thể các nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, từ đó tổng hợp báo cáo kịp thời, đề ra các giải pháp quản lý thu có hiệu quả. Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề nuôi dưỡng nguồn thu, tăng thu NSNN.

Ngoài ra, về chi đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm quy định của Luật đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý dứt điểm công nợ sau quyết toán từ nguồn vốn đầu tư công hằng năm. Đảm bảo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán 2023, kịp thời thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành. Không bổ sung dự án khởi công mới nếu không thực sự cần thiết. Về chi thường xuyên, điều hành theo dự toán được duyệt, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; các ngành, các đơn vị sử dụng NSNN, các cấp ngân sách căn cứ vào dự toán 2023 được giao phân bổ đúng quy định và sử dụng hợp lý, không đề xuất bổ sung ngoài dự toán khi chưa thật sự cần thiết.

Bám bám sát mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh An Giang đã xây dựng và ban hành Kế hoạch 86/KH-STC ngày 19/01/2023 về cải cách hành chính năm 2023 tại đơn vị với các nội dung trọng tâm như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải tổ bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
Sở cũng đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STC ngày 09/01/2023 về việc tổ chức hoạt động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc công tác quản lý tài chính - NSNN năm 2023, gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và thi đua khen thưởng tại cơ quan hàng năm.
Thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn chú ý rà soát, cập nhật các văn bản theo quy định pháp luật đã ban hành thuộc lĩnh vực Sở quản lý để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị bãi bỏ các văn bản, các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo. Trong 6 tháng đầu năm 2023 không phát sinh TTHC phải cắt giảm. 
Kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trong 6 tháng đầu năm 2023 là 444 hồ sơ, trong đó có 439 hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến, còn lại 05 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đa số hồ sơ đều được trả kết quả đầy đủ, kịp thời theo đúng thời gian quy định, chỉ 01 hồ sơ trễ hạn do lỗi thao tác trên hệ thống, tuy nhiên, Sở cũng đã xin lỗi đơn vị về sự chậm trễ nêu trên. Đồng thời, kết quả giải quyết cũng được đăng tải công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum