Ngành Xây dựng Lạng Sơn: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý xây dựng

10:47:30 | 30/9/2015

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015, ngành Xây dựng Lạng Sơn đã tham mưu đẩy mạnh công tác quy hoạch, bổ sung và thực hiện quy hoạch công, đồng thời có nhiều đổi mới trong công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả đáng kể. Để tìm hiểu thêm vấn đề này, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Sỹ Tân, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Song Uyên thực hiện.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2010-2015, ông đánh giá thế nào về những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh?

Trong những năm qua, Lạng Sơn đã tập trung triển khai lập các quy hoạch xây dựng hàng năm, trong đó ưu tiên triển khai quy hoạch chi tiết tại khu đô thị, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, các cửa khẩu, khu đô thị mới; đồng thời tập trung rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Sau 4 năm thực hiện, các cấp ngành đã ban hành 35 Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng; thực hiện điều chỉnh cục bộ trên 45 đồ án quy hoạch đề phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH trong từng giai đoạn; cấp 70 Giấy phép quy hoạch.

Riêng việc lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp đã được chỉ đạo quyết liệt và sau 4 năm đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và Đề án xây dựng NTM cấp xã cho 207/207 xã; 11/11 huyện, thành phố; phê duyệt Đề án xây dựng NTM cấp huyện, đã hoàn thành Đề án xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Công tác lập quy hoạch chung và đề án xây dựng NTM cấp xã đã hoàn thành, đến nay đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 40/207 xã.


Công tác phát triển đô thị đã được chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đã tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, nhất là Khu đô thị thành phố Lạng Sơn. Các huyện, thành phố triển khai lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định. Đến nay đã có 11/11 huyện phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. TP Lạng Sơn đang xây dựng để đạt tiêu chí đô thị loại II; Đô thị loại V: 10 thị trấn huyện lỵ; Thị trấn Đồng Đăng là đô thị loại V đang xây dựng để đạt đô thị loại IV, hiện nay đã trình Bộ Xây dựng; Các đô thị là thị trấn chuyên ngành gồm: Thị trấn Nông trường Thái Bình, Thị trấn Chi Lăng, Thị trấn Na Dương.

Ngành Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; trong đó phân cấp cụ thể thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các huyện, thành phố thực hiện; trong giai đoạn 2011 - 2014 đã cấp 2950 Giấy phép xây dựng.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ trương đầu tư, lập thẩm định dự án, lựa chọn nhà thầu,...) đến giai đoạn thực hiện đầu tư và hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị còn bất cập. Quy hoạch xây dựng còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước. Công tác lập và quản lý quy hoạch mới chỉ được chú trọng tại khu vực đô thị và các khu vực trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, các khu vực khác chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng chưa cao, còn chồng chéo và không thống nhất giữa quy hoạch các ngành; công tác tuyên truyền, phổ biến, công khai quy hoạch xây dựng chưa được thực hiện thường xuyên.

Trong quản lý hoạt động xây dựng, việc phối hợp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình xây dựng giữa các cấp, các ngành chưa được chặt chẽ. Các dự án đầu tư xây dựng tiến độ còn chậm, chất lượng công trình chưa cao. Năng lực một số đơn vị tư vấn thiết kế dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm. Việc triển khai thực hiện đầu tư theo quy hoạch còn hạn chế vì khối lượng và kinh phí thực hiện quy hoạch đề ra lớn, điều kiện ngân sách của địa phương chưa đáp ứng được. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng chưa đồng bộ, gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, cấp giấy phép xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, năng lực nhà thầu còn hạn chế.

Để các bản quy hoạch xây dựng "đi trước một bước", nhất là quy hoạch đô thị thành phố Lạng Sơn sẽ trở thành đô thị loại II vào năm 2020 theo Quyết định 1481 của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngành xây dựng đã tham mưu và triển khai các quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành, địa bàn ra sao, thưa ông?

Đối với quy hoạch đô thị thành phố Lạng Sơn sẽ trở thành đô thị loại II vào năm 2020 theo Quyết định 1481 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND thành phố xây dựng Đề án đầu tư nâng cấp đô thị thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020 đạt đô thị loại II. Trong công tác lập Quy hoạch, Sở Xây dựng đã tham mưu với UBND tỉnh lập Quy hoạch phân khu trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn quy mô 8 làn xe đi qua địa phận thành phố, lập các quy hoạch chi tiết các phường như Tam Thanh, Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng, Đông Kinh... các đồ án QHCT khu đô thị mới và các khu dân cư, tái định cư như Mai Pha, Nam Thành Phố...các đồ án quy hoạch các khu chức năng như QHCT Khu giáo dục đào tạo tỉnh, Khu liên hợp thể thao tỉnh. Các đồ án này là cơ sở để quản lý đô thị và lập các chương trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm từng bước tiến tới đô thị loại II trong thời gian tới.

Xin ông cho biết những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động cấp phép xây dựng của Sở Xây dựng Lạng Sơn trong những năm qua?

Việc triển khai công tác CCHC đã được tỉnh quan tâm và chỉ đạo thực hiện, hàng năm trên cơ sở nội dung Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ và Chương trình tổng thể CCHC của tỉnh, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch CCHC của tỉnh để cụ thể hóa nhiệm vụ tổ chức tại địa phương. Ngoài ra tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác CCHC ở địa phương, đảm bảo việc thực hiện triển khai có hiệu quả.

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ Xây dựng liên quan tới công tác cấp Giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản liên quan tới công tác cấp phép xây dựng như:

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh về thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 về việc công bố TTHC mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (trong đó: 15 TTHC mới ban hành, 06 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng). Đối với UBND các huyện, thành phố cũng đã kịp thời ban hành các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, trong đó có lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-SXD ngày 21/02/2014 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa trong việc cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng…

Đến nay, hầu hết các TTHC liên quan đến hoạt động cấp giấy phép xây dựng đều được niêm yết công khai, rõ ràng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đồng thời được đưa lên website của Sở Xây dựng đảm bảo cho việc tiếp cận các thủ tục của các tổ chức, cá nhân được thuận lợi đồng thời hạn chế tình trạng hướng dẫn tùy tiện, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính của Sở trung bình đạt 95% trở lên. Các dự án về phần mềm, về hạ tầng mạng và nâng cấp website của Sở Xây dựng đã cơ bản hoàn chỉnh. Website của Sở thường xuyên được cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC đối với lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng cũng đã xây dựng và ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn. Việc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giúp cho việc xử lý hồ sơ bảo đảm tính công khai, minh bạch. Về phía cơ quan nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008 giúp lãnh đạo đơn vị theo dõi, quản lý, giám sát và kiểm soát quy trình công việc, trách nhiệm của từng bộ phận phòng, ban và từng cán bộ công chức tham gia giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cấp giấy phép xây dựng

Các TTHC trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng đã được giải quyết theo đúng quy trình đã đề ra; đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, việc thu phí cấp phép... Sở đã bố trí cán bộ thường xuyên trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy trình. Cán bộ làm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thái độ đúng mực, hướng dẫn cụ thể các đối tượng đến thực hiện TTHC, đã rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng từ 20 ngày xuống còn 15 ngày.

Việc thực hiện tốt công tác CCHC trong cấp giấy phép xây dựng hàng năm đã đem đến sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp, lãnh đạo Sở chưa nhận được phản ánh nào trái chiều về công tác cấp Giấy phép xây dựng, tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép ngày càng tăng, góp phần không nhỏ trong việc quản lý xây dựng các công trình theo đúng quy hoạch được duyệt.