Tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và thuế

13:35:55 | 1/12/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 4213/QĐ-BTC về quy chế trao đổi thông tin và phối hợp giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, thu ngân sách. Quyết định 4213/QĐ-BTC thay thế Quyết định 574 QĐ/BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, cơ quan hải quan và cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về người nộp thuế thực hiện xuất nhập khẩu; phối hợp, đánh giá và áp dụng kết quả đánh giá tuân thủ, xếp hạng rủi ro doanh nghiệp trong quản lý hải quan, quản lý thuế; phối hợp trong việc đánh giá áp dụng doanh nghiệp ưu tiên về hải quan.

Ngoài ra, cơ quan hải quan và cơ quan thuế cũng sẽ phối hợp xử lý những bất cập, vướng mắc trong quá trình nghiệp vụ và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý hải quan, quản lý thuế; phối hợp thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế, hải quan.

Điểm mới của Quyết định 4313/QĐ-BTC so với Quyết định 574/QĐ-BTC quy định rõ, trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, bên cung cấp thông tin có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho bên đề nghị.

Q.C