Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2:08:06 PM | 2/4/2021

Thực hiện Nghị định số 55 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả bảo đảm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin pháp luật một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tư vấn pháp luật phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thông qua 03 Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về tăng cường năng lực và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời phổ biến, trao đổi việc thực hiện một số quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh được quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một trong những hoạt động đã nhận phản hồi tích cực là mô hình "Cà phê doanh nhân”. Chương trình "Cà phê doanh nhân” do UBND tỉnh Yên Bái tổ chức đã trở thành cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp. Thông qua Chương trình, các doanh nhân đã kịp thời bày tỏ những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để các ngành, địa phương phổ biến chủ trương, chính sách mới đến doanh nghiệp.

Đối với việc thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện lập đề nghị xây dựng 28 nghị quyết của HĐND tỉnh và 83 đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh, công tác lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh của các cơ quan đã cơ bản đi vào nền nếp, tuân thủ đầy đủ quy trình luật định, bảo đảm chất lượng. Vì vậy, năm 2019, tỉnh Yên Bái nằm trong TOP đầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về thực hiện “Chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật”.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tổ chức các chương trình, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lãnh đạo và người lao động, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại để cung cấp thông tin pháp lý, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa… góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và sử dụng tư vấn pháp luật của doanh nghiệp.

Nguồn: Vietnam Business Forum