Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La

10:50:28 | 24/12/2022

Nhằm phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, trong những năm qua với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đã có bước phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số

Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có trên 610 cơ sở giáo dục. Công tác xóa mù chữ, huy động trẻ đến trường đạt trên 99,9%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lớp 6; tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 tuổi biết chữ đạt 94,4%. Các loại hình giáo dục từng bước được đa dạng hóa với hệ thống trường ngoài công lập, hệ thống trường chuyên biệt được xây dựng và đầu tư. Cùng với đó, công tác giáo dục dân tộc được quan tâm phát triển, hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, mô hình bán trú trong các trường mầm non, phổ thông được mở rộng và từng bước được củng cố để đáp ứng yêu cầu đào tạo học sinh người dân tộc thiểu số.

Xác định phát triển nguồn nhân lực là nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 37-KH-UBND ngày 3/3/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh và phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Nhờ đó, giai đoạn 2016 - 2020 số lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La được hỗ trợ học nghề là trên 42.100 người, trong đó có gần 2.420 cán bộ, công chức xã được đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tỷ lệ người DTTS được đào tạo là 87%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 95%.

Năm 2021 đã bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 275 cán bộ công chức, viên chức thuộc các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là 4.150 người, trong đó 96,98% có trình độ từ trung cấp trở lên. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề phù hợp đạt 31%, trong đó 57% là lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động từ 18-35 tuổi.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (chủ yếu là người dân tộc thiểu số) gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, giúp tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, có định hướng phát triển nghề nghiệp, sản xuất theo hướng bền vững; chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đã cải thiện nâng cao. Chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, có khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh dân tộc thiểu số dần được nâng cao.

Triển khai linh hoạt các giải pháp

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp để tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề; tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, bảo đảm thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Phối hợp với các doanh nghiệp để tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. Phát triển đa dạng các hình thức đào tạo nghề nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Rà soát danh mục nghề đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và thời gian đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp phù hợp với trình độ, văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số; Tăng cường cung cấp thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh và mở rộng công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế đào tạo nghề theo đơn đặt hàng và khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, sử dụng lao động người dân tộc thiểu số.

Trong thời gian tới tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác đào tạo lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia "Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".Thực hiện kiện toàn, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./

Trần Trang (Vietnam Business Forum)