Diễn văn của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống VCCI

16:19:15 | 26/4/2023

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa các vị khách quốc tế,

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (27/4/1963 – 27/4/2023), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quốc tế, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân cả nước lời chúc mừng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý;

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, thúc đẩy sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế đất nước. Bước vào giai đoạn đổi mới đất nước, với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước nhiều nội dung về kinh tế thương mại, phát triển doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế; việc tham gia các tổ chức và liên kết kinh tế quốc tế, các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương. Là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước, Liên đoàn đã kịp thời nắm tình hình, phản ánh và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; góp ý phản biện, giám sát thực thi các chính sách; nghiên cứu, khảo sát, công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực khai thác các hiệp định FTA của doanh nghiệp Việt Nam, việc cải cách thủ tục hành chính trong kinh doanh..., góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, tạo sức cạnh tranh tốt hơn cho nền kinh tế. Đến hôm nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - tổ chức đại diện quốc gia của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, đã có hệ thống chi nhánh tại các vùng miền trong cả nước, có mạng lưới hội viên với trên 200 hiệp hội doanh nghiệp và trên 200 nghìn doanh nghiệp. Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp nước ta, sau gần 40 năm Đổi mới đã có sự lớn mạnh vượt bậc, với gần 1 triệu doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, gần 30 nghìn hợp tác xã. Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động, là công cụ đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; các doanh nghiệp tư nhân ngày càng đông đảo, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, xuất hiện nhiều doanh nhân thành đạt tầm quốc tế và các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, đủ sức cạnh tranh với nước ngoài. Cùng với đó, gần 30 nghìn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Từ một nước nghèo, bị tàn phá bởi chiến tranh, nhiều năm bị cấm vận, đến năm 2022 nước ta đã trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thưoưg mại quốc tế; hàng hoá, sản phẩm Việt Nam đã đến với người tiêu dùng ở rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ; đời sống của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, nâng cao. Sự nỗ lực của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cùng cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần để đất nước ta chưa bao giờ “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống VCCI (27/4/1963-27/4/2023)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi bày tỏ sự trân trọng, biểu dương những kết quả mà đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước; đánh giá cao sự cống hiến tận tụy, nhiệt huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 60 năm qua.

Thưa các đồng chí đại bỉểu và các vị khách quý,

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho sự phát triển, lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Xác định đội ngũ doanh nhân là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong xây dựng, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nước ta còn những hạn chế, bất cập về kiến thức, sự am hiểu pháp luật, năng lực kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, khả năng cạnh tranh và hội nhập. Một bộ phận doanh nhân thiếu văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội, chưa tự giác tuân thủ pháp luật; vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm đã thỏa hiệp, thậm chí cấu kết với những phần tử thoái hóa, biến chất trong bộ máy quản lý nhà nước làm phát sinh thêm các tiêu cực xã hội.

Thưa các vị khách quý,

Trong giai đoạn phát triển mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đồng lòng, nỗ lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Một trong những yêu cầu, đòi hỏi quan trọng để đạt được khát vọng và mục tiêu cao đẹp này là phải xây dựng được đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ năng lực, ngang tầm khu vực và thế giới. Với tinh thần ấy, nhân diễn đàn này, tôi xin trao đổi vói các đồng chí và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước một số nội dung sau:

Thứ nhất, mỗi lực lượng trong xã hội đều có vị trí, vai trò quan trọng, nhưng để đất nước giàu mạnh thì phải trông chờ vào đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Đây là lực lượng tiên phong, chủ lực trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh té. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, có kiến thức và trình độ, có ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc mạnh mẽ, có bản lĩnh vững vàng, khả năng hội nhập cao là trăn trở và ưu tiên của Đảng, Nhà nước. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp luôn gắn liền với hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, mà trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho mình và cho đất nước. Phải xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân cả về số lượng và chất lượng; khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế; phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt từ 60 đến 65%.

Thứ hai, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc bao hàm và nâng đỡ cho khát vọng làm giàu chân chính của mỗi người. Mỗi doanh nhân phải luôn trăn trở với vận mệnh đất nước, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, nhận thức rõ cơ hội và thách thức để phát triển doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, giữa bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen như hiện nay, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải vững chí lớn, có tầm nhìn chiến lược, coi trọng phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, lấy đó làm nền tảng, sức mạnh để nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; chú trọng bồi dưỡng, phát huy sức mạnh mềm của cộng đồng doanh nghiệp, phải coi đạo đức, văn hoá kinh doanh là yếu tố cốt lõi trong phát triển của mỗi doanh nghiệp. Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phải tăng cường đoàn kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng,... tạo sức mạnh của thương hiệu Việt trên thương trường, hội nhập quốc tế thành công; mở rộng liên kết, hợp tác với các đối tác quốc tế theo tinh thần cùng thành công, cùng thắng. Mỗi doanh nhân phải nhận thức rõ vai trò của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết, hợp tác với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phải quan tâm xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà trong doanh nghiệp, đảm bảo tốt việc làm, thu nhập và phát triển nghề nghiệp, tài năng của người lao động.

Thứ ba, tuân thủ pháp luật, luôn đặt lợi ích của doanh nghiệp, của cá nhân gắn liền với lợi ích của đất nước, lợi ích cộng đồng, là điều kiện để doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững. Mỗi doanh nhân phải nhận thức sâu sắc về pháp luật, biết điều gì đúng nên làm để phát huy và điều gì sai không nên làm. Việc xử lý sai phạm đối với một số doanh nghiệp, cá nhân trong thời gian qua chính là yêu cầu đề cao thượng tôn pháp luật, là việc bắt buộc phải làm để môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch hơn cho các doanh nghiệp, để lợi ích chính đáng thuộc về người làm ra nó và xã hội, để loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất trong cơ quan nhà nước. Tôi chia sẻ với các doanh nghiệp, doanh nhân về những thách thức, khó khăn đang gặp phải. Tuy nhiên, những thách thức này cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân tự đổi mới mình để trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua khó khăn, xây dựng bằng được uy tín của thương hiệu Việt, để hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp, cần hướng đến việc khơi dậy, khuyến khích, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, khát vọng làm giàu chân chính trong xã hội. Phát triển doanh nghiệp không chỉ hướng tới tạo ra các tỷ phú mà hơn nữa, còn phải tạo ra các tập đoàn kinh tế lớn, có tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế, sở hữu các công nghệ tiên tiến, cồng nghệ lõi, hoạt động ở tầm đa quốc gia. Bên cạnh đó, phát triển phải bền vững cả về kinh tế, bền vững về xã hội và môi trường, đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến tương lai.

Để giúp các doanh nghiệp phát triển, Đảng, Nhà nước đã và đang có nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Không ngừng hoàn thiện khung pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giữ nguyên tắc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, an toàn để các doanh nghiệp thuận lợi gia nhập thị trường, khởi nghiệp, không ngừng phát triển.

Thứ tư, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các hiệp hội doanh nghiệp có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong tập hợp, thúc đẩy phát triển và phát huy đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đại diện quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và người sử dụng lao động ở Việt Nam, Liên đoàn phải thực sự là trung tâm tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ, là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập thành công. Là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới doanh nhân, doanh nghiệp, Liên đoàn phải chuyển tải được ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp, thực tiễn sản xuất, kinh doanh vào quá trình xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Liên đoàn cần chủ động, tích cực hơn nữa trong phối hợp với các địa phương thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng các mô hình liên kết, họp tác phát triển kinh tế các vùng, các địa phương. Tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp, đẩy mạnh tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu; tập họp, kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Liên đoàn, các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng, hình thành hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh phù hợp với giá trị, đạo đức, văn hoá Việt Nam, với tinh hoa văn hoá kinh doanh quốc tế; đề cao tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ năm, trong quá trình đổi mới đất nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận hữu cơ quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đó là cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài mở rộng hoạt động sản xưất, kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam cam kết tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư nuớc ngoài theo pháp luật và các điều uớc, hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý,

Kỷ niệm 60 năm thành lập là sự kiện ghi dấu ấn về bước trưởng thành, phát triển của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nước nhà. Tôi mong rằng, tiếp tục phát huy truyền thống, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tập thể Ban Chấp hành, cán bộ, nhân viên Liên đoàn, cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp hãy nêu cao tinh thần yêu nước và tự tôn dân tộc, Đoàn kết - Đối mới - Sáng tạo, quyết tâm xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vững mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tôi bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin chúc các đồng chí đại biểu, đội ngũ cán bộ, nhân viên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nhân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Vietnam Business Forum