Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

13:34:12 | 31/3/2015

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý và hỗ trợ duy trì công tác cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh đã được thành lập nhằm thống nhất, đồng bộ trong phương hướng phát triển chung, từ đó công tác đầu tư và ứng dụng CNTT những năm qua tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng CNTT, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai minh bạch, hướng tới phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Trong những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh tiếp tục được chú trọng đầu tư xây dựng từ tỉnh đến xã cơ bản đáp ứng yêu cầu cho triển khai ứng dụng CNTT. Đến nay, 100% các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và UBND xã đã xây dựng mạng LAN và kết nối Internet tốc độ cao; mật độ máy tính trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh đạt 0,95 máy tính/công chức, cơ quan cấp huyện đạt 0,65 máy tính/công chức, UBND cấp xã bình đạt 0,38 máy/công chức. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ tích cực các cuộc họp trực tuyến của Lãnh đạo tỉnh, cũng như của các sở ngành, tiết kiệm được chi phí hội họp và thời gian đi lại.


Về ứng dụng CNTT: 100% sở, ngành, huyện, thành phố đã triển khai các phần mềm Quản lý văn bản và điều hành điện tử; thực hiện triển khai và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành phần hoặc Trang thông tin điện tử của gần 100% số sở, ngành; trên Cổng TTĐT tỉnh đã cung cấp khá đầy đủ các bộ thủ tục hành chính của các sở ngành, các huyện, thành phố. Tính đến tháng 12/2014, việc triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Cao Bằng, đã hoàn thành bàn giao chứng thư số cho 34 đơn vị sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Triển khai ứng dụng mã nguồn mở tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh từng bước đáp ứng theo Thông tư 41/2009/TT-BTTTT. Cổng thông tin điện tử đảm bảo hoạt động thông suốt liên tục, an toàn giữ liệu bảo mật thông tin trên Cổng, Hệ thống thư công vụ tỉnh luôn được đảm bảo hoạt động, ổn định, an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin đáp ứng tốt việc trao đổi thông tin cho cán bộ của tỉnh.

Trong thời gian tới, Sở thông tin và Truyền thông Cao Bằng sẽ xây dựng Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đấy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Huy động các nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là tăng cường công tác gửi nhận văn bản điện tử; ứng dụng, trao đổi liên thông hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử. Tiếp tục triển khai Kế hoạch "Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng". Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức các kiến thức, kỹ năng khai thác các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn.


Với những kết quả đã đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng tiếp tục tập trung nguồn lực, phát triển bền vững ngành Thông tin - Truyền thông trên địa bàn tỉnh trên từng lĩnh vực. Từng bước xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt tiêu chuẩn, đảm bảo thực hiện công tác phát triển và ứng dụng CNTT. Chính quyền điện tử được xây dựng, phát triển và duy trì sẽ trở thành một yếu tố quan trọng tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP của tỉnh.

Hoàng Tính