Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành

14:59:00 | 1/4/2015

Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh, lĩnh vực thông tin - truyền thông tỉnh Hòa Bình có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Ông Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã có buổi trao đổi với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum xung quanh vấn đề này. Song Uyên thực hiện.

Ông đánh giá thế nào về sự phát triển hạ tầng CNTT- truyền thông của tỉnh Hòa Bình những năm qua?

Trong những năm gần đây, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới hạ tầng CNTT và đạt được một số kết quả. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có mạng LAN; 63% cán bộ, công chức được trang bị máy tính và 90% máy tính được kết nối internet. Hệ thống thư điện tử đã tạo lập gần 3.000 tài khoản để trao đổi văn bản, tài liệu điện tử; 22/22 sở, ban, ngành đã ứng dụng phần mềm quản lý điều hành. Việc triển khai phần mềm một cửa điện tử đã được áp dụng tại UBND thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn. Hệ thống Hội nghị truyền hình đã triển khai ở 12 điểm cầu, đảm bảo 100% cuộc họp của UBND tỉnh với các huyện, thành phố thực hiện trên môi trường internet. Cổng thông tin điện tử hiện cung cấp 1.429 dịch vụ công trực tuyến mức 1,2 và thử nghiệm 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (thuộc lĩnh vực Báo chí - Xuất bản), đồng thời là nơi tích hợp 23 website các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành.

Mạng lưới bưu chính cũng phát triển ổn định với 214 điểm phục vụ (190 điểm Bưu điện, văn hóa xã). Mạng lưới khai thác gồm 27 bưu cục, trong đó có 01 bưu cục cấp I, 10 bưu cục cấp II và 16 bưu cục cấp III với 65 điểm truy cập internet công cộng. Bán kính phục vụ bưu chính là 2,6 km/1 điểm phục vụ, với 100% các xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày.

Mạng lưới viễn thông không ngừng được đầu tư mở rộng, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Tính đến năm 2014, 100% xã có điện thoại, 100% xã có cáp quang đến trung tâm, có thể đáp ứng các dịch vụ mới, chất lượng cao, công nghệ hiện đại. Mạng thông tin di động được tăng cường năng lực và mở rộng vùng phủ sóng với nhiều dịch vụ giá trị gia tăng và giá cước tiếp tục giảm, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng.

Việc triển khai các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (CQNN) tỉnh Hòa Bình đạt được kết quả nào, thưa ông?

Cho đến nay, tỉnh Hòa Bình đã ban hành và cụ thể hoá nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các CQNN cũng như phát triển CNTT trên địa bàn toàn tỉnh, như: Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23/12/2011 của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển CNTT và truyền thông giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 745/QĐ-UBND, ngày 09/5/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND, ngày 05/3/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của CQNN tỉnh Hòa Bình; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của các CQNN tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2013-2015;…Tỉnh cũng quan tâm, chỉ đạo việc đầu tư và triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, tăng cường nguồn nhân lực CNTT trong các CQNN.

CNTT đã trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tạo môi trường làm việc thuận tiện, nhanh chóng, công khai và minh bạch đồng thời nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, với điều kiện còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của cả nước, việc đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT trong quản lý điều hành của chính quyền các cấp còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ. Phần phần lớn hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan đã lạc hậu, khó khăn trong việc triển khai các phần mềm ứng dụng yêu cầu cấu hình cao. Việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp triển khai vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Nguồn nhân lực CNTT tại các CQNN chưa đảm bảo, đa số các đơn vị chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về CNTT để quản trị, vận hành sử dụng các phần mềm ứng dụng sau khi được triển khai.

Ông có thể cho biết một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT nhằm thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hòa Bình?

Trong những năm tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực CNTT cụ thể như sau:

1. Gắn ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước với Cải cách hành chính, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Cải tiến quy trình làm việc; Hiện đại hóa quy trình, nghiệp vụ để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Triển khai những dự án về CNTT trọng điểm như: Phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử, hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ hành chính công, ứng dụng chữ ký số, hệ thống Cổng/trang thông tin điện tử

3. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, ưu đãi thu hút nguồn nhân lực CNTT, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào CNTT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và CNTT, sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng dành riêng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Song với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của cả nước, tỉnh Hòa Bình rất cần có sự quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa của các Bộ, ngành Trung ương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong việc đầu tư và phát triển hạ tầng CNTT - truyền thông trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho Hòa Bình tham gia các chương trình, dự án về CNTT giúp cho tỉnh hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong những năm tiếp theo.