Lai Châu nỗ lực xây dựng nền hành chính hiện đại

10:22:14 | 19/12/2017

Tỉnh Lai Châu đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao năng lực thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường phân cấp trong quản lý điều hành, áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư, qua đó từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính


Những năm gần đây, tỉnh Lai Châu tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm từng bước xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, gọn nhẹ để thúc đẩy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trước hết, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ban, ngành soạn thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành hoặc báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua đều có ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã niêm yết công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tại trụ sở cơ quan hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh,… nhằm tạo điều kiện cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đạt được nhiều kết quả khả quan, ở cấp tỉnh là 1.224 thủ tục, cấp huyện là 230 thủ tục, cấp xã là 135 thủ tục. Cho đến quý II/2017, toàn tỉnh có 136 đơn vị giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện mô hình một cửa điện tử tại 05 đơn vị cấp huyện và 02 đơn vị cấp xã.

Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện 100% các cơ quan nhà nước được trang bị máy tính để phục vụ công việc, cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã có hệ thống mạng nội bộ; có 1.419 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh ở mức độ 1 và 2, có 373 TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và một dịch vụ ở mức độ 4.

Năm 2018 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực theo kế hoạch của giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch từng năm, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao; tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị để đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động; xây dựng Đề án Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Lai Châu và kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số năm 2018…
Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu đang nỗ lực rà soát, giảm thiểu các TTHC để giảm bớt thời gian cho người dân và doanh nghiệp; từng bước nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,… Với những nỗ lực đó cùng với việc đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh vào hoạt động trong thời gian tới sẽ tạo ra khâu đột phá mới trong quá trình CCHC của tỉnh, qua đó từng bước xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

Trong những năm gần đây, tỉnh Lai Châu xác định thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, đồng thời chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành đổi mới hoạt động, từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Để triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đảm bảo theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, công việc cụ thể. Tỉnh đặc biệt quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, CCHC; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; đồng thời công khai quy trình và cán bộ xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó là tiếp tục đổi mới, thực hiện CCHC theo hướng hiện đại, phục vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tỉnh cũng thường xuyên điều chỉnh chính sách ưu đãi và hỗ trợ phù hợp với thực tế và một số quy định của pháp luật mới ban hành, đảm bảo doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ cao nhất về thuế và đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ngoài hàng rào dự án, kinh phí đào tạo lao động;… và đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo… Cùng với việc xây dựng kế hoạch, hỗ trợ, kịp thời tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có đóng góp lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hàng năm, tỉnh đều tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để DN có thể tham gia góp ý về các quy định, chính sách của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành về công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo không quá 01 lần/năm/DN, trừ trường hợp đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Triển khai Chương trình hành động trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu tại chuyên mục Đường dây nóng hỗ trợ công dân, doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử của tỉnh cũng đã xây dựng chuyên mục Công dân, doanh nghiệp hỏi - Cơ quan Nhà nước trả lời.

Tỉnh Lai Châu đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực xây dựng chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp.“Chúng tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lai Châu sẽ ngày càng tạo được niềm tin mạnh mẽ đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp khi chọn Lai Châu để đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh” - ông Đỗ Ngọc An chia sẻ.