LAI CHÂU

Huyện Phong Thổ: Đồng bộ các giải pháp để phát triển

15:54:14 | 18/10/2012

2012 là năm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ kỷ niệm 10 năm chia tách. Nỗ lực vượt qua các khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ đã và đang phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đã đặt ra, tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trải qua một năm 2011 với nhiều khó khăn, biến động nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Thường trực HĐND – UBND, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ CNVC, LLVT và nhân dân các dân tộc trong huyện, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra cơ bản đã đạt kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được tăng cường, các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức. Thu nhập và đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. Chính trị ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền cơ sở được kiện toàn và đi vào hoạt động.

Định hướng trong thời gian tới, toàn huyện sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, hướng dẫn người dân lựa chọn các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, đồng thời lựa chọn vận dụng các công thức luân canh, xen canh cây trồng hợp lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương nhằm nâng cao nhân thức của nhân dân trong việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật khoa học vào sản xuất để tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác. Đồng thời, huyện cũng tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư các trang thiết bị, máy móc nông cụ, kiên cố hoá kênh nương;tổ chức sửa chữa, nạo vét các công trình thuỷ lợi kiên cố và các mương phải tạm đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất. Chính quyền huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ nông dân, tăng cường phổ biến và áp dụng rộng rãi khoa học vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến nông, vật tư kỹ thuật nông nghiệp... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của các loại sản phẩm.

Huyện Phong Thổ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ đạo, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, phân phối điện nước; phát huy các ngành nghề truyền thống của địa phương; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thi công các công trình thuỷ điện trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ. Cùng với đó, việc tăng cường kiểm tra các công trình hạ tầng trên địa bàn các xã sau mùa mưa lũ, kịp thời xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa; đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng được UBND huyện sát sao đôn đốc.

Chính quyền huyện chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn có phương án chủ động dùy trì các mặt hàng; đảm bảo cung cấp hàng hoá, vật tư, ổn định giá cả phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế vào đầu tư, kinh doanh buôn bán xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường kích thích sản xuất phát triển.

Huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT và các chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, quan tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật.

Với việc thực hiện những giải pháp đồng bộ trên, cùng với đẩy mạnh tiến hành công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở – Tin rằng, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Phong Thổ trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả khả quan.

PV