CẦN THƠ

Huyện Cờ Đỏ: Phát triển kinh tế vườn gắn với mô hình hợp tác

10:02:54 | 21/9/2020

Huyện Cờ Đỏ thời gian qua đã tạo được nhiều dấu ấn trong phát triển nông nghiệp, từng bước quan tâm phát huy vai trò kinh tế tập thể (các hợp tác xã, tổ hợp tác - HTX, THT), đẩy mạnh cải tạo vườn tạp thay thế bằng các mô hình vườn cây ăn trái. Những năm tới, huyện Cờ Đỏ tiếp tục tập trung triển khai “Đề án phát triển kinh tế tập thể và kinh tế vườn huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”, qua đó tạo nên “cú hích” cho ngành nông nghiệp và nền kinh tế huyện.

Phát triển kinh tế vườn

Thời gian gần đây, kinh tế vườn của Cờ Đỏ phát triển khá hiệu quả; đến cuối năm 2019, tổng diện tích vườn cây ăn trái đạt 3.823 ha (riêng xã Thới Hưng 3.359ha), gồm các loại cây: Xoài 2.191ha, mãng cầu 420ha, chuối 248ha, dừa 116ha, nhãn 321ha,… tạo doanh thu và lợi nhuận gấp 3-5 lần so trồng lúa. Song về sự phát triển kinh tế vườn còn bộc lộ những hạn chế: Quy mô còn nhỏ lẻ; chưa có nhà xưởng việc sơ chế, bảo quản, nhà máy chế biến nên ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị; thiếu sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, sản phẩm chủ yếu bán cho thương lái nên giá cả bị lệ thuộc và không ổn định...

Từ tiềm năng và xu thế phát triển của thị thường, yêu cầu đặt ra đối với việc phát triển kinh tế vườn trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay phải theo hướng an toàn, có sự kết hợp với các loại hình kinh tế (nhất là du lịch sinh thái), phải hình thành được chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ; thu hút được sự đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời phải nhanh chóng ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ mới vào canh tác; qua đó để nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật, sản xuất các sản phẩm sạch hướng tới xây dựng nhãn hiệu theo tiêu chuẩn của thị trường...

Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, huyện sẽ đẩy mạnh cải tạo các vườn kém hiệu quả để phát triển các loại cây ăn trái có giá trị cao; xây dựng các vườn cây theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm có truy xuất nguồn gốc và phát triển theo chuỗi liên kết; hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái như: xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu, nhãn,... Trong giai đoạn 2025 - 2030 là tập trung củng cố, nâng chất các vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với phát triển du lịch sinh thái tại xã Thới Hưng và vùng chuyên canh sầu riêng, những loại cây có múi gắn với du lịch sinh thái tại xã Trung Thạnh...

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với phát triển kinh tế vườn trong giai đoạn hiện nay; tăng cường lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong việc xây dựng, triển khai đề án, kế hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung;... Huyện cũng khuyến khích cải tạo các vườn cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái đặc sản; vận động nhân dân trồng cây ăn trái theo quy hoạch, tập trung, chuyên canh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Song hành với đó là việc đẩy mạnh tổ chức tập huấn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trồng cây ăn trái và khuyến khích nhân dân sản xuất theo hướng hữu cơ, áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn.

Huyện còn phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố phố hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, logo cho các sản phẩm; đồng thời quản lý việc cung ứng các loại giống cây trồng, thực hiện tốt việc trợ giá giống cây ăn trái ở các xã, thị trấn.... Ngoài ra, Cờ Đỏ sẽ tăng cường phối hợp giữa các đoàn thể trong việc xây dựng các chương trình hỗ trợ vốn vay cho người nông dân tăng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân làm vườn.

Ông Nguyễn Trường Thọ, Quyền Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, đặc biệt là sự chủ động tích cực của bà con nông dân, tin tưởng rằng việc phát triển kinh tế vườn của Cờ Đỏ sẽ đạt đem lại kết quả tốt, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thúc đẩy các mô hình hợp tác

Đến cuối năm 2019, Cờ Đỏ có 20 HTX nông nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt (lúa, màu, cây ăn trái), thủy sản và liên kết bao tiêu với số vốn điều lệ từ 0,45 triệu đến 7 tỷ đồng; 03 HTX xã phi nông nghiệp (xây dựng, vận tải và thương mại, dịch vụ) có vốn điều lệ từ 500 triệu đến 9 tỷ đồng và 312 THT hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ bơm tưới,... Tuy có sự quan tâm và đạt được một số kết quả song sự phát triển kinh tế tập thể còn nhiều hạn chế. Hầu hết các HTX chưa có trụ sở riêng, cơ sở vật chất nghèo này, máy móc, thiết bị hoạt động đơn giản, thiếu vốn và còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước,...

Từ thực trạng đó, huyện đề ra phương hướng trong những năm tới: Phát phát triển kinh tế tập thể với xây dựng và nâng chất các xã nông thôn mới; khơi dậy tinh thần đoàn kết để nông dân vượt qua rào cản để thúc đẩy hợp tác sản xuất và hội nhập phát triển. Đối với các HTX nông nghiệp phải đảm bảo hoạt động sản xuất theo nhu cầu thị trường, theo chuỗi giá trị, ứng dụng tốt thành tựu khoa học - công nghệ, cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường, từ đó nâng cao thu nhập cho thành viên HTX và người dân. Đối với các HTX phi nông nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu thị trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

Huyện cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể, đối với HTX nông nghiệp: Giai đoạn 2020 - 2025 xây dựng hoàn thiện 15 HTX với 50% HTX có doanh thu trên 1,5 tỷ đồng/01 HTX/năm, có liên kết bao tiêu sản phẩm, có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, mã vạch, chỉ dẫn địa lý, có truy xuất nguồn gốc...; giai đoạn 2025 - 2030 phát triển thêm 10 HTX nâng tổng số lên 45 HTX, trong đó có 02 - 04 HTX trồng màu và 01 HTX nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao. Đối với các HTX phi nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025 phát triển thêm 04 HTX với doanh thu trên 2,5 tỷ đồng/01 HTX/năm, 100% HTX được đánh giá hàng năm, trong đó có trên 80% đạt hiệu quả; giai đoạn 2025 - 2030 phát triển thêm 06 HTX nâng tổng số lên 14 HTX.

Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện sẽ tập trung tuyên về chủ trương, đường lối của Trung ương và Thành phố Cần Thơ về phát triển kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... Bên cạnh đó, huyện sẽ quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành HTX đáp ứng công tác quản lý điều hành; tăng cường bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể cho cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách của chính quyền, đoàn thể cấp huyện, xã, thị trấn. Huyện cũng việc thường xuyên khảo sát đánh giá hoạt động HTX, THT các mô hình liên kết; từ đó hỗ trợ kịp thời việc củng cố bộ máy, hướng dẫn kỹ năng điều hành, quản lý của hội đồng quản trị, phương án kinh doanh hoặc liên kết với các HTX khác, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn, các chương trình dự án (vốn ODA, vốn sự nghiệp khoa học công nghệ, vốn từ các tổ chức phi chính phủ) cho các HTX, THT.

Ông Nguyễn Trường Thọ cho biết thêm: Cờ Đỏ sẽ vận dụng hiệu quả các chính sách khuyến khích, ưu đãi tạo điều kiện để HTX phát triển phù hợp với thực tiễn, gắn việc củng cố, phát triển HTX với chương trình xây dựng nông thôn mới, với yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trở thành một trong những thành phần kinh tế trọng tâm của huyện.

Năm 2019, giá trị sản xuất trên/ha canh tác trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đạt 174 triệu đồng, tăng 38,33 triệu đồng so với năm 2015, thu nhập bình quân đạt 53,5 triệu đồng/người/năm, tăng 22 triệu đồng so năm 2015… Có được kết quả trên là nhờ huyện đã tập trung nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

Nguồn:  Vietnam Business Forum