THANH HOÁ

Thanh Hóa có 12 thôn, bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

15:32:09 | 26/5/2020

Theo báo cáo tại Hội nghị triển khai xây dựng thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, sau gần 10 năm triển khai, với nhiều cách làm sáng tạo, Thanh Hóa đã có 6 đơn vị cấp huyện, 367 xã, 937 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Trong đó có 12 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Kết quả trên là thành quả của việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Một số ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh đã phát huy lợi thế, trách nhiệm có cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần quan trọng vào Chương trình xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Các huyện, xã đều có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các thôn bản xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao. Đến nay, kết cấu hạ tầng ở những thôn bản triển khai, thực hiện xây dựng thôn bản NTM kiểu mẫu đã từng bước được hoàn thiện, nâng cao, đồng bộ và đạt chuẩn theo quy định. Nhân dân hăng hái hưởng ứng và tích cực thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong sinh hoạt, giao tiếp. So với lúc bắt đầu triển khai, thu nhập bình quân đầu người của các thôn đều tăng và hộ nghèo giảm đáng kể.

Xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu đã tạo ra nét chấm phá, diện mạo mới cho các khu dân cư nhưng vẫn giữ được nét thuần phong mỹ tục của các vùng quê. Nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, tư duy sản xuất hàng hóa được nâng lên; nhiều mô hình phát triển kinh tế ở thôn, bản theo hướng liên kết chuỗi giá trị được hình thành gắn với triển khai Chương trình OCOP.

Theo báo cáo, năm 2020, Thanh Hóa phấn đấu có 2 xã và 34 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đình Bảo (Vietnam Business Forum)