KIÊN GIANG

Hệ thống ngân hàng Kiên Giang: Hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội tỉnh

14:51:15 | 17/5/2013

Năm 2012 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động của hầu hết ngành ngân hàng lại chịu sự tác động rất lớn của lạm phát cao trong nước, bất ổn của nền kinh tế vĩ mô, song, cùng với hệ thống ngân hàng cả nước, ngành ngân hàng Kiên Giang đã thực hiện triển khai quyết liệt các chính sách thắt chặt tiền tệ, thận trọng nhưng linh hoạt trong các giài pháp, chủ trương về tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, nên đã góp phân giải quyết khó khăn cho sản xuất, hoạt động thương mại trên địa bàn mà vẫn duy trì mức tăng trưởng của hoạt động ngân hàng ở mức hợp lý.

Trong năm qua, ngành ngân hàng Kiên Giang có nguồn vốn hoạt động ổn định, có mức tăng trưởng khá, vốn huy động tại các địa phương tăng cao và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng nguồn vốn hoạt động; trong dó cơ cấu tiền gửi chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng tiền gửi bằng VNĐ, tiền gửi trung, dài hạn. Đến 31/12/2012, tổng nguồn vốn của hệ thông ngân hàng Kiên Giang đạt 35.875 tỷ đồng, tăng 17,05% so năm trước, vốn huy động tại địa phương đạt 18.889 tỷ đồng, tăng 26,82%, chiếm 52,65% tổng nguồn vốn hoạt động; trong đó tiền gửi trung, dài hạn tăng 167%, tiền gửi VNĐ tăng 32,6% so năm 2011.

Cũng trong năm qua, chính sách tiền tệ và các giải pháp tín dụng của hệ thống ngân hàng Kiên Giang được triển khai có hiệu quả, đảm bảo tín dụng cho nhu cầu phát triền KT-XH của tỉnh. Đối tượng cho vay được tập trung vào phục vụ SX-KD và ưu tiên cho vay NoNT, XK, DNVNV. Chất lượng tín dụng của hệ thống cũng được kiểm soát trong phạm vi an toàn, các giải pháp tín dụng tháo gỡ khó khăn cho SX-KD, hỗ trợ thị trường được triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Song song đó, các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của các TCTD trên địa bàn cũng được an toàn, ổn định và phát triển.

Đặc biệt, để góp phần tháo gỡ việc nhiều DN chưa hấp thụ được nguồn vốn mặc dù lãi suất huy động đã giàm nhiều so với trước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo các TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng, lãi suất để hỗ trợ nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn cho các thành phàn kinh tế, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn, chăn nuôi, chế biến cá tra, tôm, tạm trữ lương thực, hỗ trợ vay ưu đãi nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Sang năm 2013, Ngân hàng Nhà Nước Chi nhánh Kiên Giang sẽ đĩnh hướng tín dụng là tiếp tục ưu tiên cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, DNVVN, tiếp tục thiện hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SX-KD, hỗ trợ thị trường, trong cho vay mua sắm máy móc thiết bị giảm thiếu thất thoát sau thu hoạch, tăng cơ giới hóa cho nông nghiệp, đầu tư xây dựng nông thôn mới. Ngành Ngân hàng Kiên Giang cũng chỉ đạo Ngân hàng chính xã hội phối hợp chặt chẻ với các địa phương và hội, đoàn thể thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Hoàng Tùng