QUẢNG BÌNH

Hải quan tỉnh Quảng Bình: Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

10:05:00 AM | 25/7/2018


Cùng với toàn ngành Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là Luật Hải quan 2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, thi hành. Trong đó, đơn vị luôn chú trọng thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo các Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ.

Theo ông Lê Chí Hồng - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, trên cơ sở rà soát, đề xuất được được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phê duyệt, đơn vị đã thực hiện việc bãi bỏ 16 TTHC cấp Chi cục; đơn giản hóa 46 TTHC cấp cục và Chi cục. Triển khai thành công hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) từ tháng 5/2014. Đến nay, gần 100% doanh nghiệp, gần 100% tờ khai xuất nhập khẩu (XNK) được thông quan qua hệ thống này, theo đó thời gian thông quan được rút ngắn đáng kể.

Từ 01-3-2017, triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đối với 31 TTHC từ cấp độ 3 trở lên, trong đó có 20 thủ tục cấp Chi cục, 11 thủ tục cấp Cục, hầu hết các thủ tục về hủy tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan đều được thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 100% hồ sơ phát sinh qua hệ thống DVCTT.

Về thực hiện thanh toán thuế điện tử: tiếp nhận thông tin thu từ các ngân hàng thương mại có ký thỏa thuận phối hợp thu với tần suất tức thời (online) và từ Kho bạc với tần suất 15 phút/lần; tự động hạch toán kế toán, thanh khoản nợ, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp XNK. Từ 23-10-2017, đơn vị đã triển khai hệ thống nộp thuế tự động và thông quan 24/7. Với phương thức này, doanh nghiệp có thể nộp thuế bất cứ lúc nào và ở đâu có thiết bị kết nối internet.

Năm 2018 tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành thực hiện qua Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đạt 99,6% (cao nhất từ trước đến nay, cao hơn mức trung bình của toàn ngành).

Cục trưởng Lê Chí Hồng khẳng định: Đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan Quảng Bình cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan: Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả đồng thời cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nắm vững và tuân thủ pháp luật về Hải quan; hưởng ứng các chủ trương cải cách, hiện đại hóa hải quan và thường xuyên đóng góp ý kiến để cơ quan Hải quan nâng cao chất lượng phục vụ.

Hà Thành