THÁI BÌNH

Nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

14:02:23 | 22/6/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực hoạt động của ngành, tích cực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Năm 2019, Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách, các văn bản chỉ đạo điều hành để quản lý hài hòa và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công  (PVHCC) tỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Một nhiệm vụ quan trọng được Sở ưu tiên thực hiện trong năm 2019 đó là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC của tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; rà soát đơn giản hóa, tiết giảm thời gian giải quyết các TTHC, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Đồng thời, Sở cũng rà soát TTHC về môi trường theo mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp); theo quy định Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các TTHC khác thuộc lĩnh vực của ngành khi có văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực biển, hải đảo và thủy văn; lĩnh vực đo đạc bản đồ, khai thác và sử dụng thông tin; lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản. Thực hiện Quyết định 2503/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”, Sở đã rà soát 78/78 TTHC ra thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm PVHCC tỉnh. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định thực hiện 12/13 TTHC giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Sở cũng đã cử chính thức 4 công chức viên chức dự phòng làm việc tại Trung tâm PVHCC tỉnh Thái Bình.

Đặc biệt, Sở đã thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Các phòng chuyên môn, đơn vị đều được trang bị máy tính có kết nối internet; phần mềm quản lý văn bản được triển khai ứng dụng tại 12/12 phòng, đơn vị; triển khai chữ ký số, 100% văn bản được làm, ký, đóng dấu và chuyển trong môi trường không gian mạng, xây dựng quy trình điện tử để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 6 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Bình. Cổng thông tin điện tử được xây dựng và hoạt động tốt phục vụ cho hoạt động của Sở cũng như nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân, với các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước khoáng sản, quản lý biển, khí tượng thủy văn…  Những kết quả đạt được về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường đã thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhu cầu người dân trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, năm 2020, Sở tập trung thực hiện các giải pháp: Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là TTHC, chủ động rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung các TTHC hoặc bãi bỏ TTHC không phù hợp, thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở nói riêng và ngành tài nguyên và môi trường nói chung. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành của Sở, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008, tổ chức thực hiện tốt cải cách tài chính công, thực hiện cơ chế tự chủ.

Nguồn: Vietnam Business Forum