HƯNG YÊN

Thị xã Mỹ Hào: Tạo nền tảng vững chắc cho thành phố tương lai

10:10:14 | 2/3/2021

Giai đoạn vừa qua, thị xã Mỹ Hào có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, văn hóa - xã hội phát triển toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng nâng cao… Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Mỹ Hào tự tin bước vào giai đoạn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Mỹ Hào trở thành đô thị loại III và hoàn thành tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Thị xã Mỹ Hào nằm ở phía Bắc của tỉnh Hưng Yên, có vị trí địa lý và hệ thống giao thông đường bộ thuận lợi với 13 km đường QL.5A chạy qua, nối liền tam giác kinh tế trọng điểm của miền Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Mỹ Hào hiện là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp Phố Nối A, B, Khu công nghiệp Thăng Long II... Với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, Mỹ Hào đã thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính của tỉnh Hưng Yên.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Mỹ Hào có quyền tự hào về những kết quả đạt được. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 11,38%/năm; cơ cấu kinh tế năm 2020 đạt tỷ lệ: nông nghiệp 2,5% - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 64,7% - dịch vụ, thương mại là 32,8%; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt 173 triệu đồng (năm 2015 đạt 80 triệu đồng); giá trị hàng xuất khẩu năm 2020 đạt 145,9 triệu USD (năm 2015 đạt 66,3 triệu USD); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt 1.904 tỷ đồng (năm 2015 đạt 823 tỷ đồng). Sản xuất công nghiệp tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của thị xã với tốc độ tăng bình quân 10,2%/năm. Đến nay, Mỹ Hào có 5 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch; trên 220 dự án đầu tư được phê duyệt; thu hút và giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài thị xã. Tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, tăng bình quân 17,8%/năm; nhiều ngành nghề, làng nghề được mở rộng và phát triển, với 10 làng nghề được UBND tỉnh công nhận. Thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển; riêng năm 2020 đạt 9.300 tỷ đồng (năm 2015 đạt 4.756 tỷ đồng), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao thương hàng hoá và tiêu dùng của nhân dân.

Bên cạnh việc chú trọng, tập trung các nguồn lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, Mỹ Hào luôn quan tâm đến vấn đề an ninh lương thực, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong 5 năm qua, thị xã đã tích cực triển khai và thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao giai đoạn 2016-2020; tập trung công tác quy hoạch vùng sản xuất có giá trị kinh tế cao theo chuỗi giá trị, chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn đảm bảo an toàn sinh học... Nhiều mô hình trang trại được các hộ đầu tư có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn sản xuất của địa phương. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Thời gian tới, Mỹ Hào quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh thương mại, dịch vụ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững; chú trọng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; chú trọng mở rộng các loại hình thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, xây dựng thị xã Mỹ Hào trở thành đô thị loại III vào năm 2023; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện các tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum