THANH HOÁ

Xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh, hiện đại

14:07:04 | 9/3/2021

Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra định hướng xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Định hướng trên là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, đồng thời cũng là khát khao của nhân dân thành phố Thanh Hóa.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện tốt 4 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, nhằm tạo nên bước phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động của thành phố. Nhờ vậy, kinh tế của thành phố có sự tăng trưởng cao, năng lực và quy mô giá trị sản xuất ngày càng lớn mạnh. Nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 16,5%, tăng 1,5% so với giai đoạn trước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73,4 triệu đồng, gấp gần 2 lần năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 22.500 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng cao; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 16,8%. Dịch vụ - thương mại phát triển đồng bộ cả về quy mô, ngành nghề và chất lượng; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ bình quân tăng 17,8%. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt 1.750 triệu USD, gấp 2,32 lần so với đầu nhiệm kỳ. Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng. Huy động vốn cho đầu tư phát triển ước đạt 143.010 tỷ đồng, gấp 2,13 lần giai đoạn trước và chiếm 23,3% tổng huy động vốn đầu tư toàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Đến hết năm 2019, đã có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, thành phố Thanh Hóa có nhiều cơ hội để phát triển nhanh về mọi mặt; song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân thành phố phải tranh thủ thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, vị thế, tầm vóc đô thị tỉnh lỵ của một tỉnh có diện tích và quy mô dân số lớn nhất cả nước và đang trên đà phát triển đi lên mạnh mẽ.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm phát triển của Đảng, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI đã đề ra định hướng phát triển của thành phố trong 5 năm tới, đó là: “Xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”. Định hướng trên là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố Thanh Hóa.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa đã xác định 27 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm và 2 đột phá trong nhiệm kỳ, với nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm là: Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, gắn đường hướng phát triển thành phố Thanh Hóa với chiến lược phát triển chung của tỉnh, đáp ứng vai trò đầu tàu kết nối, trung tâm động lực phát triển mọi lĩnh vực của tỉnh; Song song với phát triển kinh tế, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng thành phố Thanh Hóa thực sự là “Trung tâm văn hóa” của cả tỉnh; Thường xuyên chăm lo giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả tỉnh; Chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…

Minh Xuân (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD