BẮC NINH

Thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường

08:36:24 | 5/4/2022

Thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần đáng kể trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia các thủ tục hành chính (TTHC). Phóng Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh xung quanh vấn đề này. Nguyệt Thắm thực hiện.

Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh Bắc Ninh trong năm vừa qua?

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều thành quả quan trọng: Sở đã ban hành kịp thời các văn bản quy định để thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; tổng kết thi hành Luật đất đai, góp ý sửa đổi Luật Đất đai; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh... 

Cùng với đó, hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 8 huyện, thành phố; thực hiện dự án lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025; thực hiện giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm để tạo quỹ đất thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Dự án Khu công nghiệp Yên Phong II-C; dự án Khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ  VSIP - Bắc Ninh II; dự án Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh; dự án Khu công nghiệp Thuận Thành II, Thuận Thành III - Phân khu B; dự án Khu công nghiệp Gia Bình II; dự án Khu đô thị phục vụ Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu B; các dự án đất dân cư dịch vụ... 

Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thực hiện phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm trong phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu các đơn vị tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc và thường xuyên công tác thu gom, vận chuyển rác thải, chất thải phát sinh, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 theo đúng quy định. Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải y tế khi có 10.000 người mắc Covid-19; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại một số điểm nóng về môi trường làng nghề tồn tại trong nhiều năm qua tại phường Phong Khê và Cụm công nghiệp Phú Lâm, qua đó góp phần cải thiện đáng kể môi trường sông Cầu.

Triển khai nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng chế phẩm vi sinh bản địa (IMO); triển khai dự án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tồn đọng tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong,...; Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện được quan tâm, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính. Công tác khắc phục tình trạng vi phạm các quy định về quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh dần được cải thiện.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Sở đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 01 TTHC; mức độ 4 đối với 02 TTHC; rà soát cung cấp 01 TTHC thực hiện quy trình giải quyết theo cơ chế “5 tại chỗ” (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện. Công khai danh mục TTHC mới ban hành và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, môi trường thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Sở theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh. Duy trì ứng dụng hiệu quả mạng xã hội, nền tảng di động trong tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và đo lường mức độ hài lòng của người dân; sử dụng văn bản điện tử và ký số đối với Sở, các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức; thực hiện chuyển đổi số gắn với tích hợp, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả công vụ.

Đồng thời, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Theo đó, Sở đã giảm 01 đầu mối chi cục trực thuộc Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường không còn tổ chức các phòng trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức, các hoạt động có liên quan đến công tác cải cách, kiểm soát TTHC; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Sở, đơn vị. Năm 2021, đã tiếp nhận 81.921 hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện (trong đó có 740 hồ sơ nộp trực tuyến và 01 hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích).

Nhìn chung, việc giải quyết các TTHC về tài nguyên và môi trường của Sở hầu hết đảm bảo đúng thời gian quy định tạo sự hài lòng cho người dân và dooanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Hiện nay, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường đang được tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở đã có những giải pháp gì để thực hiện hiệu quả công tác này?

Năm 2022 và những năm tiếp theo, công tác quản lý tài nguyên và môi trường sẽ càng trở nên quan trọng và phức tạp hơn từ sức ép gia tăng dân số, sự phát triển công nghiệp, làng nghề và đô thị hóa của tỉnh; môi trường làng nghề, khu dân cư, cụm công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao, dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp… là những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế chung của tỉnh và của ngành tài nguyên và môi trường nói riêng. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý về tài nguyên và môi trường, thời gian tới, Sở tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Bám sát Chỉ thị, Chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường trong cộng đồng dân cư, các tổ chức cá nhân trên địa bàn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống, thích ứng linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để sao cho vừa đảm bảo ngăn ngừa sự lây lan của dịch, vừa triển khai bình thường các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện nghiêm túc công tác CCHC, trọng tâm là việc giải quyết các TTHC; chủ động rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung các TTHC hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, cấp huyện, kết hợp với việc công khai minh bạch các thủ tục, thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo điều hành; thực hiện tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng dẫn của Trung ương và lộ trình của tỉnh; bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm, khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm giảm thiểu những bức xúc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh...

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội