BẮC NINH

Ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước

08:17:07 | 6/4/2022

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, ngành Tài chính Bắc Ninh đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế chính sách về tài chính, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo hiệu quả thu ngân sách; đồng thời kiểm soát chi chặt chẽ, bảo đảm cân đối, đúng mục đích, tiết kiệm và phát huy hiệu quả vốn ngân sách.

Năm 2021, Sở Tài chính Bắc Ninh đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát đề xuất cắt giảm phí, lệ phí cho doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tham mưu với UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt việc điều hành ngân sách Nhà nước (NSNN), tài chính đầu tư, quản lý giá, quản lý công sản… Tổng thu NSNN ước đạt gần 33.260 tỷ đồng, tăng 19,5% so với dự toán, tăng 8% so với thực hiện năm 2020; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện gần 21.220 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán. Chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, hỗ trợ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xử lý các vấn đề cấp bách về dịch bệnh.

Năm 2022, ngành Tài chính Bắc Ninh tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính, NSNN đề ra; tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, chống lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, thuận tiện, kiểm soát lạm phát, tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng NSNN; tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… Bắc Ninh đề ra mục tiêu tổng thu NSNN năm 2022 trên địa bàn là 30.567 tỷ đồng, tăng 9,8% so dự toán 2021, trong đó, thu nội địa 23.267 tỷ đồng, tăng 4,2%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 7.300 tỷ đồng, tăng 32,2%. Tổng chi ngân sách là 18.807 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển 6.552 tỷ đồng; chi thường xuyên 10.615 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Kim Thoại, Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh cho biết: “Ngay từ đầu năm 2022, Sở đã tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả phân bổ ngân sách. Thực hiện nghiêm túc kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đầu tư công và quản lý, sử dụng NSNN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20-9-2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công; thực hiện chi NSNN theo đúng dự toán giao. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách, đẩy mạnh chống thất thu; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời những khoản thu vào NSNN”.

Để hoàn thành dự toán năm 2022, ngành Tài chính Bắc Ninh đã đề ra các giải pháp trọng tâm là: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển một số ngành, lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao, có tiềm năng và lợi thế làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên so với các địa phương trong cả nước. Kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp cơ bản, nền tảng với một số ngành công nghiệp mới, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp tiêu dùng; đẩy mạnh công nghiệp chế biến, chuỗi liên kết giá trị. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại, nông nghiệp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Cùng với đó, tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp…

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)