GIA LAI

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai: Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý

09:38:25 | 17/10/2022

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Gia Lai đã chủ động, linh hoạt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Đến nay, Sở TNMT tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh ứng dụng phần mềm để giải quyết thủ tục hành chính và đã cơ bản cung cấp 23 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã xây dựng và vận hành hiệu quả nhiều cơ sở dữ liệu như: Cổng thông tin cơ sở dữ liệu TNMT tỉnh Gia Lai là kênh thông tin dữ liệu tổng hợp của ngành; Cơ sở dữ liệu nền địa lý làm nền tảng xây dựng các cơ sở dữ liệu ngành như: cơ sở dữ liệu khoáng sản, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu môi trường. Nhờ vậy, hiện Sở TNMT đã số hóa được 41.706 hồ sơ tư liệu chuyển đổi mô hình quản lý từ môi trường giấy sang môi trường số của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh trực thuộc Sở và một số huyện.

Các phòng, ban trực thuộc Sở TNMT cũng tích cực chuyển đổi số giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việc. Cụ thể, văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã chủ động đồng bộ các loại thủ tục hành chính về mức độ 2, 3 và 4 và nâng cấp hệ thống chuyển thuế điện tử tự động thay cho việc chuyển hồ sơ giấy, số hóa nhiều hồ sơ tài liệu chuyên ngành theo từng giai đoạn. Từ năm 2019 đến nay, Văn phòng đã tích hợp số hóa hồ sơ đất đai vào hệ thống phần mềm chuyên ngành Vilis phủ khắp 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ số hóa hơn 80% hồ sơ. Văn phòng cũng đã số hóa được 45.035 loại giấy tờ liên quan đến chuyển thông tin thuế tự động.

Theo kế hoạch năm 2022 và kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở TNMT sẽ tiến hành thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” bảo đảm đúng lộ trình của tỉnh. Toàn bộ các báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Sở được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng theo hệ thống thông tin báo cáo của Bộ TNMT và Chính phủ.

Để đạt được các kết quả trên, Sở TNMT sẽ tiếp tục tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu ngành với cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác; số hóa dữ liệu các huyện, thị xã, thành phố đồng nhất chuyển đổi từ môi trường quản lý giấy sang môi trường số, tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Ngọc Thảo (Vietnam Business Forum)