PHÚ YÊN

Phú Yên tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

09:53:56 | 19/10/2022

Để hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định 1201/QĐ-UBND về việc phân bổ 15 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Phú Yên, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên đáng sống hơn, trù phú hơn.

Cụ thể được phân bổ như sau; TP Tuy Hòa hơn 618 triệu đồng; TX Sông Cầu hơn 2,3 tỷ đồng; TX Đông Hòa hơn 1,7 tỷ đồng; huyện Đồng Xuân hơn 2,1 tỷ đồng; huyện Phú Hòa hơn 1,2 tỷ đồng; huyện Sơn Hòa hơn 1,2 tỷ đồng; huyện Sông Hinh hơn 2 tỷ đồng; huyện Tây Hòa hơn 1,5 tỷ đồng và huyện Tuy An hơn 2,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên cho biết: Phú Yên đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Thành quả này là nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị chính quyền địa phương, đặc biệt người dân những chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Phú Yên có 63 xã (tỷ lệ 76%) đạt chuẩn nông thôn mới, mức đạt bình quân là 17,34 tiêu chí/xã; đạt 15 xã nông thôn mới nâng cao, có 06 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 09 vườn mẫu nông thôn mới; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, việc phân bổ nguồn vốn này trên nguyên tắc tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Quyết định 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách của chương trình; tăng cường phân cấp cho cơ sở để tạo quyền chủ động, linh hoạt cho các địa phương, các cấp, các ngành trong triển khai, thực hiện chương trình.

Nguồn kinh phí này ưu tiên hỗ trợ cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt dưới 15 tiêu chí. Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững…Đến nay, Phú Yên đã xây dựng, cải tạo được công nhận 9 vườn mẫu nông thôn mới. Trong số đó, huyện Phú Hòa 5 vườn mẫu, 4 vườn thuộc huyện Đồng Xuân...

Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lồng ghép, phân bổ chi tiết vốn cho từng công trình, dự án của từng xã đảm bảo nguyên tắc phân bổ vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được phân bổ. Cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, lồng ghép nguồn vốn và thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực khác tại địa phương để thực hiện chương trình, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ. Căn cứ khả năng cân đối vốn hàng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; chỉ bố trí vốn khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định.

Nhìn lại chặng đường sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng quê Phú Yên đã “thay da đổi thịt”, kinh tế xã hội tại nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực, nhiều vùng nông thôn đã trở nên trù phú, đáng sống hơn.

Nguồn: Vietnam Business Forum