PHÚ YÊN

Phú Yên: Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai đoạn 2)

14:07:54 | 25/10/2022

Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh Phú Yên ký quyết định số 1257/QĐ – UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai đoạn 2) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Hòa.

Quyết định:

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai đoạn 2) (sau đây gọi là Dự án) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Hòa (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại Thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông và khu phố Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, Thị xã Đông Hòa với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát Chủ dự án thực hiện Quyết định này và các nội dung, yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Vietnam Business Forum