NINH BÌNH

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

09:48:58 | 13/7/2023

Ninh Bình xác định cải cách hành chính (CCHC) là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền phục vụ và kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nói riêng và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Với vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện CCHC trên toàn tỉnh, Sở Nội vụ đã đề xuất để UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác CCHC toàn diện trên 06 nội dung, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách chế độ công vụ, xây dựng chính quyền số, cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Kết quả, năm 2022 Chỉ số CCHC tỉnh xếp thứ 17/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc so với năm 2021.

Đặc biệt, đối với 02 lĩnh vực ngành trực tiếp tham mưu là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ đã đạt được kết quả thiết thực: Tỉnh đã giảm 165 tổ chức từ tổ chuyên môn đến các phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp so với năm 2020, đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo yêu cầu Chính phủ đề ra. Đội ngũ công chức, viên chức ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. So với năm 2012, số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ tăng 23 người (tăng 0,12%); Thạc sỹ tăng 1.954 người (tăng 10,6%); Đại học tăng 5.518 (tăng 29,8%); Trung cấp, Cao đẳng giảm 4.793 người (giảm 25,91%).

Bên cạnh đó, việc kiểm tra định kỳ và đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở đã kịp thời chấn chỉnh, làm thay đổi ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Đinh Công Toản, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận thức sâu sắc về những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo hiệu quả.

Ngoài ra, giai đoạn tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao của cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, gắn tinh gọn bộ máy với tinh giản biên chế. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần, tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Cùng với đó, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai hiệu quả kế hoạch CCHC hàng năm và kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình đã đề ra.

Ngô San (Vietnam Business Forum)