PHÚ THỌ

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

11:25:06 | 3/11/2011

Trong 4 năm qua, ngành Công thương Phú Thọ đã có nhiều đổi mới về tổ chức bộ máy, cũng như hoàn thiện chức năng nhiệm vụ; các hoạt động luôn hướng về cơ sở, theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương chính sách phát triển công thương nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho tỉnh thực hiện lập các quy hoạch phát triển của ngành như: Quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển thương mại, quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp, quy hoạch thăm dò khai thác chế biến khoáng sản, chương trình khuyến công và các quy hoạch chuyên ngành khác, từ đó làm tiền đề cho việc định hướng phát triển công nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2020, đồng thời tạo lập môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch hóa và thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chính vì thế, ngành Công thương Phú Thọ đã đặt được những kết quả đáng mừng trong suốt thời gian qua. Nâng cao tỷ trọng công nghiệp dịch vụ giảm tỷ trọng nông nghiệp. Ngành Công thương đã làm tốt vai trò quản lý, tìm hướng đi cũng như tích cực tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo cơ chế mở thông thoáng để mời gọi đầu tư.

Trong những năm tới ngành tiếp tục duy trì phấn đấu đến năm 2020 Phú Thọ cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp và là một trong những trung tâm phát triển của vùng miền núi phía Tây Bắc. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kính tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từng bước nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và nâng cao trình độ trong sản xuất. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Khai thác hiệu quả quan hệ kinh tế đối ngoại. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thuận lợi đảm bảo yêu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ngoài những mục tiêu chung, ngành Công thương Phú Thọ còn quan tâm tới vấn đề xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Phú Thọ… Hi vọng trong những năm tới Phú Thọ sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư có năng lực.

PV