LÀO CAI

Khởi sắc trong công tác đào tạo và giới thiệu việc làm

10:57:45 AM | 15/5/2012

Năm 2011, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Sở Lao động- Thương binh xã hội tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu đề xuất cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND triển khai chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó có lĩnh vực dạy nghề và việc làm phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua ngành đã tham mưu, chủ trì và lập kế hoạch cho nhiều đề án như: “Đào tạo nghề cho người lao động nông thôn đến năm 2020” được tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 20/6/2011, “Đề án đào tạo nghề cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015” được BCH Tỉnh ủy thông qua, Quy chế mức chi về đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho người lao động nông thôn tham gia học nghề trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Hội Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh về công tác dạy nghề - việc làm, thẩm định các bộ giáo trình dạy nghề dưới 3 tháng do các trường, trung tâm dạy nghề biên soạn…

Ông Trịnh Quang chinh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh vàXã hội

Với sự quan tâm của sở ngành và Nhà nước, công tác đào tạo nghề của tỉnh bước đầu đạt những khởi sắc, tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến hết năm 2011, toàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo được 12.361 lao động, đạt 101% kế hoạch (trong đó cao đẳng và trung cấp nghề đạt 1.813 người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng là 10.548 người). Đặc biệt tỉnh quan tâm đến đào tạo nguồn lao động nông thôn theo quyết định 1956 của Chính phủ với tổng kinh phí lên đến 9.901,6 triệu đồng (trong đó chuyển số dư từ 2010 là 2.207 triệu đồng). Trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ lao động sau đào tạo bước đầu đã đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh.

Hệ thống mạng lưới cơ sở dạy nghề được đầu tư đúng mức. Toàn tỉnh hiện có 19 trường, trung tâm dạy nghề (trong đó có 2 trường trung cấp nghề, 1 trường trung học chuyên nghiệp có hoạt động dạy nghề, 1 trường cao đẳng nghề, 14 trung tâm dạy nghề công lập và 1 trung tâm tư thục, 9/9 huyện, thành phố đã thành lập được trung tâm dạy nghề). Nguồn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề được nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở dạy nghề. Riêng năm 2011 các cơ sở dạy nghề được đầu tư 7.800 triệu đồng để mua sắm thiết bị dạy nghề.

Về hoạt động giới thiệu việc làm, kết quả trong năm qua đã giải quyết việc làm mới cho 10.500 lao động, đạt 100% KH, tăng 3,75% so với năm 2010; giải ngân 19.090 triệu đồng cho 1030 dự án vay vốn giải quyết việc làm, tăng 21,15% so với cùng kỳ năm 2010. Đồng thời, triển khai các hoạt động tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác việc làm, đào tạo nghề của các huyện, trung tâm và thành phố.

Ở tỉnh Lào Cai, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 64,1% dân số, trình độ và chất lượng văn hóa còn thấp nên nhận thức của người lao động trong công tác đào tạo nghề còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc phát triển nhân lực lao động phải được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong các tiêu chí nhiệm vụ. Theo đó, tỉnh sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò của các cấp, các ngành và toàn xã hội, làm cho mọi người thấy rõ vai trò, trách nhiệm đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực lao động. Xây dựng cơ chế liên kết dạy nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp. Có chính sách tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tham gia đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là các ngành có tính đặc thù như khai thác mỏ hầm lò, luyện gang thép để phục vụ cho các nhà máy xí nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phương Thủy