BẮC GIANG

Huyện Yên Thế: Hướng tới phát triển toàn diện

10:04:27 | 28/8/2012

Là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế đã tận dụng tốt những lợi thế của mình để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội đáng ghi nhận. Bằng sự đồng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong huyện, Yên Thế đã và đang từng ngày vượt qua khó khăn, tiến tới phát triển toàn diện.

Ông Lưu Xuân Vượng, Chủ tịch UBND huyện

Sau một năm triển khai và thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, kết quả đạt được ở cả 4 chương trình phát triển kinh tế xã hội đều có bước phát triển khá tốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội mà huyện đề ra. Ông Lưu Xuân Vượng, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Do đặc thù của một huyện miền núi nên nông - lâm nghiệp vẫn là lợi thế và đóng vai trò chủ đạo. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo phát triển nâng cao chất lượng sản xuất nông - lâm nghiệp hàng hóa với mục tiêu: ổn định về an ninh lương thực, phát huy có hiệu quả các loại cây, con hàng hóa mà địa phương có thế mạnh.

Các loại cây ăn quả, cây chè, cây lâm nghiệp, cây thuốc lá, cây lạc đều tăng về năng suất, sản lượng, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa. Huyện đã phối hợp với Ban quản lý dự án Qseap, Sở Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn tổ chức 52 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất và 150 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, huyện còn phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thực hiện có hiệu quả chương trình “ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống vô tính, trồng thâm canh và cải tạo nương chè già cỗi bằng một số giống chè mới và chế biến an toàn”.

Đặc biệt, thương hiệu gà đồi Yên Thế tiếp tục được duy trì, phát triển với tổng đàn gia cầm lên tới gần 5 triệu con, tạo nguồn thu nhập lớn cho người dân. Gà đồi Yên Thế được người tiêu dùng đánh giá tốt về chất lượng, có uy tín trên thị trường, lượng tiêu thụ sản phẩm lớn. Xác định thế mạnh đó, Yên Thế đã có hướng tổ chức đưa vào tiêu thụ ở các siêu thị. Đối với các vật nuôi khác như trâu, bò, lợn và nuôi trồng thủy sản về quy mô từng bước được nâng lên; công tác kiểm dịch và phòng dịch được chú trọng nên không có dịch bệnh lớn xảy ra. Việc ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất thủy sản theo quy trình thâm canh, sử dụng máy sục khí đã đem lại hiệu quả bước đầu.

Nhằm tăng cường chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, trong hơn một năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng, bổ sung quy hoạch chi tiết 5 cụm, điểm công nghiệp với tổng diện tích 200 ha; Kêu gọi, thu hút được 72 doanh nghiệp vào đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu hết các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, các loại hình dịch vụ như vận tải, giao lưu buôn bán hàng hóa và bưu chính viễn thông có bước phát triển tốt.

Trong thời gian gần đây, ngành du lịch Yên Thế được chú trọng thông qua việc thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2011 - 2015. Trên địa bàn huyện Yên Thế có tất cả 74 di tích lịch sử, trong đó quần thể khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám với 9 điểm di tích được Chính phủ công nhận là di tích cấp quốc gia hạng đặc biệt.

Để thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế, trước hết cơ sở hạ tầng cần phải đi trước một bước. Do vậy, huyện Yên Thế đã tranh thủ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để triển khai các dự án trọng điểm về các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện, trường học và cơ sở y tế…Tổ chức phân bổ vốn sớm, phân công cho các cho các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện dự án.

Nhận thức nhân tố con người là yếu tố then chốt quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lãnh đạo huyện đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiến tới giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đến nay, 100% số thôn bản trong toàn huyện có nhà văn hóa, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 29%, 41/66 trường học đạt chuẩn quốc gia, 20/21 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tâm Như