BẮC NINH

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị

9:47:39 AM | 29/10/2019

Thực hiện chủ đề năm 2019 là: “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã chủ động, tích cực triển khai công tác quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Tài - Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh. Duy Bình thực hiện       

Với mục tiêu xây dựng và phát triển Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh để hoàn thành mục tiêu trên như thế nào?

Sở Xây dựng đã chủ động, tham mưu UBND tỉnh về công tác quy hoạch và phát triển đô thị; phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ thông qua vào tháng 01/2019. Tham mưu lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 để đáp ứng tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị cho phù hợp quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới phù hợp với định hướng phát triển đô thị, đồng thời triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hoàn thiện bộ khung về phát triển đô thị bao gồm Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Chương trình phát triển của từng đô thị; tham mưu rà soát trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị các địa phương để tham mưu, đề xuất tỉnh tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị còn thiếu, chưa đáp ứng tiêu chí (xử lý rác thải, nước thải, công viên cây xanh, bãi đỗ xe, công trình công cộng....), các dự án nhà ở để nâng loại đô thị theo kế hoạch.

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, ngành Xây dựng Bắc Ninh đã phổ biến, triển khai thực hiện ra sao?

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Kể từ khi các Luật và Nghị định trên có hiệu lực, nhằm sớm hoàn thiện bộ khung quy hoạch lớn mang tính chiến lược của tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 16/11/2018, Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên là Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực thực hiện lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh. Việc lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đang được triển khai song song với quy hoạch tổng thể quốc gia do Chính phủ tổ chức lập. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh cũng như các tỉnh khác gặp nhiều vướng mắc trong công tác lập quy hoạch tỉnh do quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được lập, đồng thời việc lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn đối với nhiều lĩnh vực chuyên ngành cũng gặp khó khăn. Do vậy, kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành có Thông tư hướng dẫn cụ thể.

Việc tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Luật Quy hoạch đã được Sở Xây dựng phổ biến trong các cuộc làm việc, hội nghị với các địa phương, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện; đang triển khai sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019.

Theo quy định của Luật Quy hoạch thì ngành Xây dựng vẫn thực hiện lập các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung nông thôn, quy hoạch chung các khu chức năng ngoài đô thị, các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị, các khu chức năng ngoài đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn… Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các huyện, các chủ đầu tư tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch này theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và quy định pháp luật có liên quan.

Trân trọng cảm ơn ông!