QUẢNG TRỊ

Quy hoạch xây dựng đi trước một bước

10:44:40 | 4/5/2020

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị có vai trò rất quan trọng, là vấn đề chiến lược trong phát triển đô thị, quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở đầu tư xây dựng các công trình, kêu gọi đầu tư, phát triển đô thị và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Do vậy thời gian qua, Sở Xây dựng đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch đô thị.


Ông Lê Công Định, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Sở Xây dựng đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02/NQ/TU ngày 04/11/2016 về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến 2025. Đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. Hiện nay tỉnh Quảng Trị bao gồm 13 đô thị (1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV và 11 đô thị loại V). Định hướng đến năm 2025 sẽ hình thành thêm 8 đô thị loại V, nâng tổng số đô thị trên địa bàn lên tổng số 21 đô thị.

Các đô thị hiện có đã được lập quy hoạch chung xây dựng hoặc điều chỉnh theo giai đoạn quy hoạch, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị đã được quan tâm, đáp ứng các dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Kết quả trên địa bàn tỉnh hiện nay đã phủ kín 100% quy hoạch chung đô thị, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đạt khoảng 70%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đạt khoảng 30% (tuy vậy vẫn còn thấp so với cả nước). Một số khu vực đã được lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, đô thị mới làm tiền đề để phát triển đô thị loại V tiến tới thành lập thị trấn như Quy hoạch chung thị trấn Hướng Phùng, Quy hoạch chung xây dựng đô thị khu vực Bồ Bàn.

Mặc dù công tác quy hoạch xây dựng đã đạt được những kết quả tích cực nhưng so với yêu cầu của tỉnh vẫn còn hạn chế. Trong thời gian tới, ngành Xây dựng sẽ nỗ lực hơn nữa để đảm bảo quy hoạch luôn đi trước một bước, thật sự trở thành công cụ thu hút đầu tư, phát huy nguồn lực của xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Nguồn; Vietnam Business Forum