GIA LAI

Thị xã Ayun Pa: Phát huy nội lực và tận dụng tối đa ngoại lực để phát triển

14:00:21 | 14/12/2020

Trong những năm qua, trong điều kiện có những khó khăn, thách thức, song nhờ phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với điều kiện của thị xã; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn gắn với tập trung nguồn lực để thực hiện cũng như phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp, thị xã Ayun Pa đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đó là chia sẻ của ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Thị ủy Ayun Pa với phóng viên Vietnam Business Forum. Quốc Hưng thực hiện.

Ông Trần Quốc Khánh cho biết, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thị xã đã hoàn thành và vượt 17/19 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra (trong đó đạt 05 chỉ tiêu và vượt 12 chỉ tiêu); cơ bản hoàn thành bốn chương trình trọng tâm mà Đại hội lần thứ XVIII đề ra.

Kinh tế phát triển khá, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, hợp lý; thu ngân sách trên địa bàn tăng qua các năm và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 04/04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,13%; các hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa; thu nhập của người dân tăng 2,4 lần so với năm 2015; đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các tuyến phố văn minh tạo nên diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang.

Văn hóa, xã hội có sự phát triển toàn diện; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống mọi mặt của người dân được cải thiện rõ nét. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh, cán bộ cơ sở đều đạt chuẩn theo quy định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội đối với công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo tiếp tục được củng cố.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã Ayun Pa đặt mục tiêu như thế nào, thưa ông?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã. Xây dựng hạ hầng kinh tế - xã hội đồng bộ hướng tới đô thị loại III.

Trong đó, chỉ tiêu về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm 8,32%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng theo cơ cấu  Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 6,99%;  công nghiệp - xây dựng 52,53%; thương mại - dịch vụ 40,48%. Diện tích rừng trồng mới trong 5 năm đạt 500 ha. Tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 45%. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm (loại trừ các nguồn thu không ổn định như thuế bảo vệ môi trường về xăng dầu); thu nhập bình quân đạt 70 triệu/người/năm.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu trên, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển kinh tế, Thị xã có giải pháp gì?

Thị xã đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo sự phát triển bứt phá trong nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng; tập trung mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; hỗ trợ chương trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; phát triển vùng sản xuất rau, hoa, cây ăn quả theo Nghị quyết 10/NQ-TU, ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Tỉnh ủy.

Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng vùng chăn nuôi tập trung theo chuỗi an toàn sinh học gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, kết hợp hiệu quả giữa trồng trọt, chăn nuôi gắn với du lịch sinh thái. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với giao đất, giao rừng cho nhân dân quản lý và sản xuất.

Tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, đảm bảo nước tưới cho sản xuất, dân sinh. Phát triển kinh tế hợp tác xã kiểu mới, mô hình nông hội trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất; hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy sản sau thu hoạch.

Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường nhằm giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp phát triển và tăng nguồn thu ngân sách. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng và mở rộng Cụm công nghiệp Ia Sao; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư phù hợp với sự phát triển của thị xã. Có định hướng để khai thác tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn, nhất là phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái và các giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống, lễ hội và một số giải pháp khác.

Như ông vừa đề cập thì thị xã Ayun Pa rất quan tâm đến việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Ông có thể cho biết một số nỗ lực để việc cải thiện môi trường kinh doanh tốt hơn và thu hút đầu tư hiệu quả hơn?

Công tác xúc tiến đầu tư của thị xã Ayun Pa luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất từ Tỉnh, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã. Môi trường đầu tư trên địa bàn thị xã từng bước được cải thiện theo hướng ngày càng thông thoáng hơn về thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 nội dung trọng tâm:

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ các cấp.

- Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ hướng tới đô thị loại III.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Thị xã tiếp tục  cam kết và thực hiện tốt các quy định của Trung ương, tỉnh về công khai, minh bạch tất cả các thông tin, hướng dẫn thực hiện chính sách, quy định, quy trình và tên, chức danh, số điện thoại người chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính công; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, doanh nghiệp; Công khai các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch về phát triển không gian đô thị, đồng thời rà soát các quy hoạch phát triển để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp.

Thị xã luôn quan tâm thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát hướng dẫn của các ngành chuyên môn cấp trên về cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Minh chứng cho nỗ lực đó là trong 03 năm 2016, 2017, 2019 Thị xã Ayun Pa được tỉnh Gia Lai xếp hạng nhất trong Bảng xếp hạngchỉ số cải cải cách hành chính của UBND cấp huyện.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum