GIA LAI

Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

13:14:26 | 14/12/2020

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Cụ thể, Nghị quyết đặt mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Để hiện thực hoá và đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, tỉnh tập trung chỉ đạo: Về kinh tế, ổn định tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với công nghiệp chế biến, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng; thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu các sản phẩm. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp tập trung quy mô lớn”, ông Thành nhấn mạnh.

“Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản xuất khẩu; thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với lợi thế của tỉnh. Hình thành các khu, cụm công nghiệp có tính kết nối cao. Nâng cao chất lượng, phát triển các ngành dịch vụ; tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh”.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai sẽ chú trọng phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp hình thành, phát triển; củng cố, tổ chức lại hoạt động và phát triển các hợp tác xã theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển, liên kết giữa các vùng, các địa phương trong tỉnh; liên kết vùng với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng và từng địa phương. Phát huy vai trò Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thúc đẩy giao thương với các nước Campuchia, Lào.

Về văn hóa – xã hội, theo ông Võ Ngọc Thành, tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo. Tập trung phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục để đầu tư xây dựng và phát triển trường học chất lượng cao. Thực hiện tốt các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chỉ số phát triển con người. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở.

Tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho khoa học - công nghệ. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Khai thác, phát huy, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa tiêu biểu gắn với phát triển du lịch

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI cũng đã xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện 04 chương trình trọng tâm, gồm:

Một là, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực.

Ba là, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch.

Bốn là, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguồn: Vietnam Business Forum