GIA LAI

Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh

15:18:06 | 31/12/2019

Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Hằng năm, tỉnh Gia Lai đều ban hành các kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP. Theo đó, chỉ đạo cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp để đạt được chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo từng địa bàn, lĩnh vực.

Trong 3 năm qua, các cấp, các ngành có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh. Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Năm 2016, PCI của tỉnh đạt 57,42 điểm, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành, xếp thứ 3 khu vực Tây nguyên. Năm 2017, PCI của tỉnh đạt 60,91 điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành, xếp thứ 3 khu vực Tây Nguyên, tăng 3 bậc so với năm 2016. Năm 2018, PCI của tỉnh đạt 63,08 điểm, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2017 và xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên (Lâm Đồng xếp thứ 27, Đắk Lắk xếp thứ 40, Kon Tum xếp thứ 59 và Đak Nông xếp thứ 63).

Hằng năm, tỉnh tổ chức hội nghị về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để phân tích nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tăng, giảm điểm của 10 chỉ số thành phần. Qua đó, xây dựng kế hoạch hành động để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của những năm tiếp theo, đồng thời, phân công nhiệm vụ chủ trì 10 chỉ số thành phần và các chỉ số con cho từng sở, ngành có liên quan. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức của từng cá nhân trong nỗ lực, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh đã ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương với mục tiêu bám sát những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay; từ đó hướng đến việc thay đổi cách thức quản lý xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo, phục vụ nhằm từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh và quan trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, từ đầu năm 2019, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 250/UBND-KTTH ngày 28/01/2019. Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm rõ mục đích, yêu cầu, các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể đã được quy định tại các văn bản như: Nghị quyết số 19/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1/7/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1147/KH-UBND ngày 31-5-2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ… Đồng thời, triển khai các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức; xem việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên.

Nguyễn Hoàng (Vietnam Business Forum)