VĨNH LONG

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách trong phát triển kết cấu hạ tầng

10:40:08 AM | 22/12/2020

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (viết tắt là Ban) thành lập năm 2015, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, ủy thác quản lý các dự án công trình xây dựng trên địa bàn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ODA. Sau hơn 5 năm hoạt động, Ban luôn nỗ lực hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng cũng như các yếu tố kỹ, mỹ thuật, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Nâng cao chất lượng hoạt động

Thời gian đầu thành lập, Ban gặp nhiều khó khăn do chưa ổn định tổ chức; đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) còn thiếu, trình độ chuyên môn không đồng đều; kinh nghiệm tư vấn lập hồ sơ, thẩm định năng lực nhà thầu còn hạn chế. Trong khi đó, áp lực thực hiện các dự án lớn; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) ở một số dự án còn khó khăn...

Trước tình hình đó, đơn vị đã tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức; bố trí các vị trí làm việc hợp lý. Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các sở, ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo và điều hành; phát huy tính năng động, trách nhiệm của tập thể CBVC; lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm mục tiêu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Ban được Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng I về quản lý đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình (số: BD-00016937)

Ban rất chú trọng và thực hiện thường xuyên, đồng bộ việc xây dựng nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước chuyên nghiệp. Thường xuyên cử CBVC đi học nâng cao về chính trị, đại học văn bằng 2, học thạc sĩ, quản lý nhà nước (chương trình chuyên viên và chuyên viên chính), lãnh đạo quản lý cấp phòng... Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn như: phòng cháy chữa cháy, quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu, “đấu thầu qua mạng”, định giá - giám sát chất lượng xây dựng, an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện dự án ODA...

Hiện tổng số CBVC và người lao động của Ban là 50 người (theo đề án được duyệt là 57 người), trong đó 12 người là thạc sĩ, 35 người có trình độ đại học (01 người đang học thạc sĩ). Song song với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xuất phát từ đặc thù công việc, công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh cán bộ trong thi hành nhiệm vụ thường xuyên được đơn vị đề cao, nhằm phòng ngừa tiêu cực.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban chủ động triển khai thủ tục đầu tư và thực hiện dự án ngay khi có quyết định phân khai kế hoạch vốn đầu năm theo đúng quy định; tiến độ thực hiện và chất lượng hồ sơ các dự án từng bước được nâng lên. Việc triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp được kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ, nhằm đảm bảo chất lượng, đạt tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Mặt khác, làm tốt công tác dân vận trong thực hiện công tác GPMB, tạo mặt bằng sạch thực hiện dự án.

Giai đoạn 2016-2020, Ban được giao thực hiện 24 dự án hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư 2.609,9 tỷ đồng. Theo nguồn vốn được bố trí, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận và triển khai thủ tục đầu tư, hoàn thành thực hiện 24 dự án; các chỉ tiêu kế hoạch từng năm đều hoàn thành đạt và vượt. Công tác giải ngân vốn đầu tư đạt trên 96% kế hoạch, chất lượng giải ngân được đảm bảo.

Trong năm 2020, Ban được giao kế hoạch đầu tư 4 dự án khởi công mới; 12 dự án chuyển tiếp; nhận hợp đồng ủy thác, cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng cho các chủ đầu tư khác 10 dự án; lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trên 10 dự án. Lũy kế đến ngày 11/12/2020, Ban đã giải ngân trên 470,491 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 79,2 %.

Sẵn sàng cho nhiệm vụ mới

Giai đoạn 2020 - 2025, Ban thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện công tác đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng được tỉnh đẩy mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn mặn; thu hút đầu tư,… Bên cạnh đó, Ban cũng gặp không ít khó khăn do địa bàn trải rộng; các dự án đầu tư chủ yếu phải thu hồi đất trong khi chính sách đền bù, GPMB còn nhiều bất cập, khó khăn dẫn đến nhiều dự án bị ảnh hưởng tiến độ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Ban cho biết: Xác định yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, đơn vị đã chủ động xây dựng đầy đủ hồ sơ dự án (chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện và thực hiện dự án) theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025) đúng tiến độ, đạt chất lượng. Quán triệt toàn đơn vị nêu cao trách nhiệm giải quyết công việc được phân công, kịp thời, chính xác và hiệu quả; nâng cao chất lượng lập dự án; chấp hành nghiêm quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, tính đúng, tính đủ, mỹ quan công trình, tiết kiệm đầu tư...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban luôn làm tốt công tác quản lý nguồn vốn, với việc tạm ứng, thanh, quyết toán đầy đủ, kịp thời đúng mục đích và thời gian quy định cho các doanh nghiệp, nhà thầu thi công. Qua đó, góp phần đem lại sự hài lòng cho các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào việc cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long.

Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục chú trọng công tác tuyển chọn tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tuân thủ đúng quy chuẩn, phù hợp công năng sử dụng, tiết kiệm kinh phí đầu tư; chú trọng thực hiện tốt các vấn đề về: an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, mỹ quan công trình...

Tập trung giám sát thi công, lắp đặt thiết bị, vận hành đảm bảo đúng thiết kế, đạt chất lượng từng dự án; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công theo đúng thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài. Thực hiện nghiệm thu, thanh, quyết toán khối lượng thi công, công trình hoàn thành kịp thời, chính xác.

Mặt khác, tiếp tục tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên liên hệ, chia sẻ thông tin, phối hợp các ngành chức năng, đơn vị thụ hưởng và địa phương kịp thời giải quyết vướng mắc, nhất là đẩy nhanh công tác GPMB, triển khai các dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng nhằm sớm đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

“Những công trình được Ban thực hiện đầu tư trong thời gian qua đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần chuyển biến hạ tầng cơ sở trên địa bàn tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ những kết quả này, chúng tôi sẽ tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời triển khai các dự án đủ điều kiện, phát huy hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư công tại địa phương”, ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Nguồn: Vietnam Business Forum