LẠNG SƠN

Huyện Bình Gia: Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

10:13:50 | 10/5/2021

Với khí thế, tinh thần, kết quả thành công của Đại hội Đảng các cấp, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện trong giai đoạn vừa qua, các cơ chế, chính sách đang từng bước đi vào cuộc sống sẽ là nền tảng thúc đẩy huyện Bình Gia phát triển mạnh mẽ. Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Hoàng Nam - Chủ tịch UBND huyện Bình Gia. Duy Bình thực hiện.

Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Gia giai đoạn 2016-2020? Một số chỉ tiêu chủ yếu của huyện trong giai đoạn 2020-2025?

Giai đoạn 2016 – 2020, nhờ triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bình Gia đã đạt được một số kết quả khá ấn tượng. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch được giao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,2% (mục tiêu trên 10%). Nếu năm 2015, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp chiếm 43,86%, công nghiệp - xây dựng chiếm 13,85%, ngành dịch vụ 42,29% thì đến năm 2020 tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp là 40,17%, công nghiệp - xây dựng 17,82%, ngành thương mại - dịch vụ 42,01% trong tổng sản phẩm nội huyện. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 17,6 triệu đồng/người/năm, đến hết năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/năm.

Đến năm 2020, huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 11,83 tiêu chí/xã. Huyện đã xây dựng được 16/57 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; 95,5% số hộ được dùng điện lưới; 15/19 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ cứng hóa đường huyện đạt 83,3%, có 14/19 xã, thị trấn có đường ô tô đi lại được bốn mùa; có 163/165 nhà văn hóa thôn, khối phố, 14/19 xã có sân chơi thể thao. Năm 2018 huyện được đón nhận 2 bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đó là: Múa Sư Tử của dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn và Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 06 – CTr/HU ngày 06/08/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của huyện giai đoạn 2020 - 2025 như sau: Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; lượng khách du lịch đạt 280 nghìn lượt người, doanh thu du lịch đạt 157,5 tỷ đồng. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 11 xã; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ thôn có điện lưới quốc gia 100%. Số trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 là 26 trường; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 19/19 xã, thị trấn; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm (theo tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025) từ 4% trở lên.   

Tổng diện tích gieo trồng hàng năm từ 7.800 ha trở lên; trồng rừng mới hằng năm đạt 900 ha, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 99%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 8%/năm.

Giai đoạn 2020-2025, huyện Bình Gia sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Xác định rõ tiềm năng, lợi thế, giai đoạn 2020 - 2025 huyện Bình Gia sẽ tập trung thu hút vào những lĩnh vực cụ thể sau:

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, hỗ trợ mở rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (VietGap). Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2030. Thực hiện tốt công tác trồng rừng mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP, phấn đấu 2 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Tập trung triển khai các chương trình, đề án, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là tổ chức có hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao thông, dịch vụ, giáo dục, hạ tầng thiết yếu vùng khó khăn. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để triển khai các dự án, hình thành các quỹ đất sạch cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các tiểu dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc như: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường: Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Tân Văn - Bình La… và các công trình, dự án trọng điểm của huyện. Triển khai thực hiện

Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025.

Tạo điều kiện thuận lợi để ổn định và nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn như khai thác vật liệu xây dựng (cát, đá…), sản xuất đồ nội thất gia dụng, chế biến nông lâm sản…đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ cho nhân dân và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân trong đời sống, kinh doanh. Thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch, tăng cường tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch phù hợp với diễn biến và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả đề án “Phát triển du lịch huyện Bình Gia đến năm 2025, định hướng đến 2030”.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao năng lực của chính quyền từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?
Với mục tiêu nâng cao năng lực của chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở, UBND huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có công tác cải cách TTHC. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai, đúng quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp huyện đến cấp xã đồng thời niêm yết trên trang thông tin điện tử của huyện. Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các TTHC. Kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyển sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ những quy định TTHC không cần thiết, không phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo.

Từ năm 2019 đến nay, UBND huyện đã áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa trong giải quyết TTHC, tất cả các hồ sơ hành chính đều được tiếp nhận và xử lý công khai, minh bạch. Những TTHC cung ứng trực tuyến ở mức độ 3,4 đã giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, tăng tính công khai, minh bạch của TTHC.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum