NINH BÌNH

Huyện Yên Mô:Phát huy lợi thế để phát triển bền vững

10:24:44 | 26/8/2021

Nằm ở vùng trũng phía Nam tỉnh Ninh Bình, huyện Yên Mô đã khai thác tốt những thế mạnh của địa phương để đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với sự đoàn kết, thống nhất ý chí trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, huyện đã có nhiều giải pháp tích cực, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng huyện ngày càng phát triển. 

Những con số ấn tượng

Với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo cộng với sự đồng thuận của nhân dân và các doanh nghiệp, huyện Yên Mô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.  Năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 6,53%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp được mùa, toàn huyện đã gieo trồng 16.257 ha, gồm trên 13.000 ha lúa và trên 3.232 ha cây màu. Năng suất lúa bình quân cả năm ước đạt 61,7 tạ/ha/năm, sản lượng ước đạt hơn 80.371 tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 82.830 tấn (tăng 128,7 tấn so với năm 2019). Huyện đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tích cực chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi; nhiều mô hình chuyển đổi đem lại hiệu quả kinh tế cao tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả như: Mô hình canh tác 4 vụ/năm, sản xuất và nuôi trồng chuối, cá, thỏ Newzealand, ếch, chạch sụn... Các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao theo hướng hữu cơ tiếp tục được mở rộng; toàn huyện có 65 ha diện tích canh tác 4 vụ/năm, bình quân cho giá trị thu hoạch từ 350 - 400 triệu đồng/ha/năm; có trên 313 ha diện tích cây trồng thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Giá trị trong năm ước đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2019. Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện đồng bộ, giá trị xây dựng cơ bản năm 2020 ước đạt 1.040 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2019. Công tác thu ngân sách được tăng cường, tập trung khai thác tốt nguồn thu, năm 2020 ước đạt trên 264 tỷ đồng, đạt trên 145% kế hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo củng cố, nâng chất các tiêu chí xã NTM và đô thị văn minh. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia NTM huyện Yên Mô đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện để đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí theo lộ trình đã đề ra; đến nay, 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã đạt được 9/9 tiêu chí huyện NTM. Để ghi nhận những nỗ lực của huyện trong công tác xây dựng NTM, huyện đã được Chính phủ công nhận là huyện NTM theo Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết: “Thời gian tới huyện sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất dành cho phát triển công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng CNTT, từng bước hiện đại hóa nền hành chính; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung phục vụ phát triển chính quyền điện tử, đồng bộ với hệ thống hạ tầng dữ liệu quốc gia...

Tận dụng tiềm năng - phát huy lợi thế

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, với rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện quyết liệt, có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

 Nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Yên Mô, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, hiện đại, xây dựng NTM kiểu mẫu; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và có cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân trong sản xuất; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm; quan tâm phát triển các sản phẩm có lợi thế, trồng  những giống cây mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và thị trường tiêu thụ; sản xuất theo quy trình VietGap, nhân rộng các mô hình sản xuất rau an toàn tại các xã: Mai Sơn, Yên Hòa, Yên Tử, Khánh Dương, Yên Phong; mở rộng diện tích lúa nếp, lúa chất lượng cao; tích cực xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông sản; đẩy mạnh liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm đáp ứng quá trình hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay. Trong đó sẽ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng huyện NTM. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tiến độ thực hiện các dự án, bố trí các nguồn vốn theo kế hoạch. Chủ động huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển, khuyến khích và đa dạng các hình thức đầu tư để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện cũng sẽ tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện địa lý, lợi thế về giao thông, nguồn nguyên liệu, lao động. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện, nhất là doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các điểm công nghiệp đã quy hoạch, ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp. Khuyến khích phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn, công nghiệp chế biến nông sản. Phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế về nguồn nguyên liệu, phát triển ổn định và có thị trường tiêu thụ rộng và khả năng xuất khẩu. Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Nguồn: Vietnam Business Forum