ĐẮK NÔNG

Ngành Công Thương: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

14:22:17 | 16/5/2023

Để góp phần cùng tỉnh nhà đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Trong đó, xác định mục tiêu, định hướng là tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 đối với công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.


Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã góp phần tạo bước đột phá mới cho kinh tế Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung

Theo Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông sẽ tăng cường sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai công tác CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các TTHC.

Cùng với đó, quán triệt, bám sát trọng tâm xuyên suốt chủ đề CCHC trong năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”; tuyên truyền việc thực hiện 20 chỉ tiêu của Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Kế hoạch đã đề ra các nội dung cần thực hiện, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền việc chỉ đạo, điều hành CCHC và việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Công Thương.

Tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương về CCHC. Công bố các chỉ số đánh giá đối với tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh như: Chỉ số CCHC (PAR Index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS), chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI).

Tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại Sở Công Thương và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC. Đăng tải, công khai nội dung TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC. Thường xuyên cập nhật các TTHC đã được công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến TTHC. Công khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương trên trang thông tin điện tử của Sở.

Cùng với đó là yêu cầu toàn thể công chức, viên chức của Sở Công Thương tuyên truyền mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về CCHC năm 2023.

Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành mới của Trung ương và của tỉnh. Đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu thông tin về CCHC của công chức, viên chức và người dân.

Ngọc Tuấn (Vietnam Business Forum)