LÂM ĐỒNG

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020

14:30:47 | 5/8/2020

Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.

Thông tin chi tiết tại File đính kèm:

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Nguồn: Vietnam Business Forum