ĐẮC NÔNG

Tạo đà cho nông nghiệp bứt phá

8:46:45 AM | 3/4/2020

Đắk Nông có tiềm năng rất lớn về mặt hàng nông sản. Chính lợi thế về điều kiện khí hậu, đất đai và hơn 80% dân số sống phụ thuộc vào nông nghiệp đã tạo nên sự đa dạng trong các sản phẩm nông nghiệp.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đã chia sẻ về những thành công của tỉnh trong thời gian qua. Cụ thể giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2016 - 2019 (giá so sánh 2010) đạt 5%, tăng trưởng trong khoảng 3,84- 5,94%, tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 5,94% vào năm 2018. Trong lĩnh vực trồng trọt có bước tăng trưởng cao, như cây cà phê tốc độ tăng 5,96%/năm; hồ tiêu tăng 16,64%/năm; bơ tăng 69,24%/năm… Chỉ tiêu tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89%; bằng 100% so kế hoạch giao. Tổng diện tích trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt 7.470 ha, bằng 149% kế hoạch. Đến nay, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 18/60 xã, tăng 17 xã so với năm 2015; năm 2019 đạt khoảng 34,4% vượt chỉ tiêu Trung ương giao và Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (29,5%); số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 14,83 tiêu chí/xã và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Theo đó, ngành đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất của ngành nông nghiệp. Nhìn chung công tác lập quy hoạch ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng cả về chất lượng và tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp. Tỉnh đã tiến hành rà soát toàn bộ các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, qua đó bãi bỏ toàn bộ đối với 32 quy hoạch (chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp), bãi bỏ một phần đối với 16 quy hoạch không còn phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, các nội dung quy hoạch còn lại liên quan đến kết cấu hạ tầng, bảo vệ tài nguyên môi trường tiếp tục được kế thừa để tổng hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2045. Song như ông Dần nhận định: “Nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện quy hoạch còn hạn chế. Vì vậy, việc triển khai thực hiện quy hoạch chưa kịp thời so với nhu cầu thực tế của địa phương. Đây là khó khăn mà tỉnh nhận thức được cần sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ từ người dân và doanh nghiệp trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa”.

Hiện nay, tỉnh cũng đã xây dựng và trình phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Mục tiêu của Đề án là: giai đoạn 2017-2020 hình thành 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ưu tiên các vùng mà sản phẩm đã có các dự án, doanh nghiệp đầu tư hoặc đã sản xuất theo phương thức ứng dụng công nghệ cao; từng bước nâng tổng số vùng lên 23 vùng vào năm 2025 lên 43 vùng vào năm 2030, đồng thời hình thành và phát triển thêm 12 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mới, dự kiến đưa giá trị sản lượng đến năm 2030 chiếm từ 35 - 40% trong giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Bằng những chính sách thiết thực và lợi thế sẵn có, hiện tỉnh có 6 dự án FDI với số vốn đăng ký là hơn 48 triệu USD, chủ yếu là các dự án nông nghiệp. Ngành cũng đã tích cực hợp tác với Viện; các nhà khoa học thuộc Bộ tham vấn ý kiến về chiến lược phát triển ngành; đã hợp tác với các trường Đại học Tây Nguyên, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh... trong xây dựng các hoạt động liên kết, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.

Theo ông Dần, ngành nông nghiệp tỉnh bên cạnh những hướng đi đột phá, cần có sự kiên quyết và quyết liệt vào cuộc của cả chính quyền – người dân- doanh nghiệp. Trong 3 đối tượng này, thì chính quyền là “đầu mối” để đưa ra những chỉ thị, mục tiêu, hoạch định chiến lược cụ thể phù hợp tình hình địa phương. Đặc biệt có những chính sách hiệu quả trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn – đây được xem là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phát triển ngành. Người dân mang vai trò chủ thể đưa ngành vượt qua khó khăn, thách thức. Tất cả đều dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững trên cơ sở tăng cường năng lực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Nguồn: Vietnam Business Forum