ĐẮK NÔNG

Chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

14:32:02 | 16/5/2023

Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đồng bộ, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Đắk Nông thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.


Công tác cải cách hành chính của Đắk Nông đã đạt nhiều kết quả tích cực

Tỉnh Đắk Nông đã quan tâm xây dựng, hình thành được hệ thống văn bản, chỉ đạo điều hành CCHC từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, các ban chỉ đạo như: CCHC, chuyển đổi số được kiện toàn, thành lập kịp thời đã tạo hành lang pháp lý đồng thời được phân công để chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC.

Đắk Nông là một trong những tỉnh thành lập sớm Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, từ đó đưa 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Bộ phận một cửa các cấp cũng được kiện toàn kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN). Nhiều TTHC liên quan đến DN được đơn giản, rút ngắn thời gian thực hiện từ 20% đến 50%. Vì vậy, tỷ lệ giải quyết TTHC trước, đúng hạn luôn đạt tỷ lệ cao ở cả 3 cấp, đạt trên 95%.

Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hướng tinh gọn gắn với đề án vị trí việc làm; cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ.

Công tác quản lý tài chính, ngân sách chặt chẽ hơn; việc giám sát chi tiêu nội bộ làm tăng hiệu quả chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí. Việc giải ngân vốn đầu tư công được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt hàng tuần nên tỷ lệ giải ngân đạt cao, riêng năm 2021 đạt trên 90%.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với CCHC được quan tâm chỉ đạo, nhờ đó đã hình thành được hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tích hợp chữ ký số, chứng thư số từ cấp tỉnh đến cấp xã, tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền. Tỉnh Đắk Nông đã triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh, triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra CCHC công vụ được tỉnh thực hiện thường xuyên, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời trường hợp sai phạm trong hoạt động công vụ, từ đó đem lại sự hài lòng, niềm tin cho người dân, DN. Đặc biệt, trong năm 2023 tỉnh đã triển khai áp dụng thí điểm sáng kiến cải cách TTHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” đến bộ phận một cửa thuộc 4 huyện, bước đầu đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của người dân tại cơ sở.

Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông đã giúp Đắk Nông chuyển mình vươn lên trên bảng xếp hạnh CCHC. Theo đó, Chỉ số CCHC (PAR Index) của tỉnh có 3 năm liên tục tăng về thứ hạng. Đặc biệt, năm 2021 tăng 10 bậc (từ vị trí 51 vào năm 2020 lên vị trí thứ 41/63 tỉnh, thành phố). Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 đạt 85,66%, đã đạt được mục tiêu Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 cũng đã tăng 8 bậc so với năm 2020 (từ vị trí 60 lên vị trí 52/63 tỉnh, thành) và năm 2022 tiếp tục tăng 14 bậc lên vị trí 38/63 tỉnh, thành.

Tỉnh Đắk Nông đã đưa ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu Chỉ số PAR Index của tỉnh đạt thứ hạng từ 40 trở lên; Chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên; Chỉ số PCI nằm trong nhóm trung bình; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong nhóm trung bình cao. Đến năm 2030, phấn đấu Chỉ số PAR Index đạt thứ hạng từ 37 trở lên; Chỉ số SIPAS đạt từ 95% trở lên; Chỉ số PCI nằm trong nhóm khá; Chỉ số PAPI duy trì trong nhóm trung bình cao.

Để hoàn thành được mục tiêu đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đã, đang tích cực phối hợp với các ngành tham mưu cho tỉnh phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tham mưu ban hành các kế hoạch để cải thiện đối với từng lĩnh vực, giao trách nhiệm cho từng ngành, từng địa phương thực hiện. Đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác CCHC, kế hoạch chuyển đổi số, kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hàng năm, giai đoạn. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ người dân và DN. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, lấy hiệu quả CCHC, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu phấn đấu, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Duy Hạnh (Vietnam Business Forum)