HÀ GIANG

Ngành Tài chính Hà Giang: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ

09:45:37 | 19/9/2023

Năm 2023, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp những khó khăn do kinh tế toàn cầu đối mặt với suy giảm, lạm phát. Đây là thách thức không nhỏ đối với việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Trong bối cảnh đó, ngành Tài chính Hà Giang đã có những phương án thực hiện ngay từ đầu năm để bảo đảm nguồn thu ngân sách cho địa phương.


Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang 

Tham mưu điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả

Bám sát chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ là Đoàn kết - Kỷ cương - Bản lĩnh - Linh hoạt - Đổi mới - Sáng tạo - Kịp thời - Hiệu quả, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong điều hành ngân sách linh hoạt, cân đối nguồn lực thực hiện phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên bên cạnh những kết quả đạt được, một số khoản thu thực hiện trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh còn thấp.

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 845 tỷ đồng, bằng 37,3% kế hoạch Trung ương (TW) giao và 28,2% kế hoạch tỉnh giao, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa: 739 tỷ đồng, bằng 33,8% kế hoạch TW giao và 25,7% kế hoạch tỉnh giao, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Ước thực hiện 100 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch TW giao và bằng 111% kế hoạch tỉnh giao, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2022; thu viện trợ, tài trợ, huy động đóng góp 6,5 tỷ đồng, bằng 21,7% kế hoạch tỉnh giao.

Có thể thấy, thu NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong 06 tháng đầu năm 2023 chưa đạt tiến độ được giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá sơ bộ, nguồn thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Hà Giang sụt giảm từ nguồn thu thuỷ điện, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trong năm 2023 địa phương tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách miễn, giảm thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Tuy vậy, chi đầu tư phát triển vẫn được đặc biệt quan tâm, tính hết 6 tháng đầu năm, chi đầu tư phát triển (không bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023) 1.897/6.912 tỷ đồng, bằng 27,4% kế hoạch tỉnh giao (nếu loại trừ kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết từ nguồn thu tiền sử dụng đất, do thực hiện phân bổ theo tiến độ thu thực tế thì đạt 29,5% kế hoạch).

Trong bối cảnh nguồn thu gặp khó nhưng ngành Tài chính vẫn đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) nhằm chia sẻ với những khó khăn mà người dân, DN gặp phải, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu dự toán NSNN năm 2023

Những tháng cuối năm, để đảm bảo cân đối ngân sách cũng như phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2023, Sở Tài chính sẽ tập trung một số giải pháp như sau:

Tham mưu với UBND tỉnh điều hành dự toán thu, chi NSNN năm 2023 theo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2023; Chỉ thị số 2352/CT-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2023.

Phối hợp cơ quan thu và các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý các khoản thu nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật; thường xuyên đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, những khoản hụt thu do tác động bởi cơ chế chính sách và các nguyên nhân khách quan để có giải pháp tăng thu các khoản còn dư địa.

Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; chủ động trong tham mưu điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn cho công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện rà soát, sắp xếp, cắt giảm, giãn, hoãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng các nguồn lực để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách tỉnh năm 2023.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thành phố xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024 - 2026 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của Luật NSNN.

Tiếp tục phối hợp tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Đôn đốc và thực hiện thẩm tra quyết toán các dự án do chủ đầu tư nộp về. Đôn đốc giải ngân đối với nguồn vốn chuyển từ năm 2022 sang và các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2023, các dự án thuộc 03 CTMTQG. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục phối hợp tham mưu đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm; năng lực tài chính của nhà đầu tư khi tham gia thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và cải cách hành chính theo kế hoạch của cơ quan và theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 623/CT-UBND của UBND tỉnh, Đề án số 56/ĐA-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang cho biết: Những tháng cuối năm, ngành Tài chính sẽ đẩy mạnh phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Trước hết, tập trung khai thác triệt để các nguồn thu, tập trung khai thác các nguồn thu có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn; rà soát lại, phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế rà soát các khoản thu trên địa bàn trên cơ sở dự báo nguồn thu, xác định khả năng thu và khả năng cân đối thu chi trên địa bàn năm 2023 để đảm bảo các dự toán chi thiết yếu trên địa bàn, đặc biệt phục vụ an sinh, cải cách tiền lương.

Nguồn: Vietnam Business Forum