QUẢNG TRỊ

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị: Đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội

12:53:46 | 17/7/2012

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi ngành thông tin và truyền thông đóng vai trò hạ tầng kinh tế - xã hội cần phải đi trước, phát triển mạnh hơn, với chất lượng ngày càng cao hơn. Nhằm tìm hiểu rõ hơn vai trò của ngành thông tin và truyền thông Quảng Trị trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Phương Nam – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Ngô San thực hiện.

Phát triển CNTT và truyền thông luôn đi trước một bước nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương này đã được Quảng Trị thực hiện như thế nào, thưa ông?

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chủ trương, chính sách riêng nhằm phát triển mạng lưới hệ thống bưu chính – viễn thông – CNTT trên địa bàn tỉnh đảm bảo cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như phục vụ tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Hiện hệ thống hạ tầng mạng điện thoại cố định, Internet và di động đã phủ khắp trong toàn tỉnh với 100% xã đã có điện thoại, sóng di động; 139/141 xã, phường, thị trấn đã có Internet tốc độ cao về đến trung tâm. Có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 3G gồm Viễn thông Quảng Trị, Viettel, Mobifone với trên 6.500 thuê bao. Cáp quang cũng đã đến tận thuê bao ở trung tâm thành phố, thị xã để cung cấp các dịch vụ tốc độ cao FTTx với gần 1.000 thuê bao, IPTV đạt trên 700 thuê bao. Mật độ điện thoại đến hết tháng 3/2012 đạt 77 thuê bao/100 dân; Mật độ thuê bao Internet tốc độ cao (ADSL) đạt 3,63 thuê bao/100 dân. Tổng số trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 1.123 trạm. Doanh thu các doanh nghiệp viễn thông năm 2011 đạt trên 550 tỷ đồng.

Tỉnh cũng có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân phát triển kinh doanh trong lĩnh vực CNTT. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 57 doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này trong đó chủ yếu tập trung vào cung cấp các thiết bị phần cứng và hạ tầng mạng. Số doanh nghiệp tự sản xuất và cung cấp các giải pháp phần mềm còn rất ít (chiếm khoảng 8%). Tổng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp CNTT Quảng Trị ước tính đạt hơn 200 tỷ.

Để chất lượng viễn thông - CNTT thực sự đáp ứng tốt nhất trong thời kỳ hội nhập của đất nước, ngành đã có những chủ trương cụ thể nào?

Nhận định rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của viễn thông – CNTT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, những năm qua ngành luôn chủ động trong việc phát triển chất lượng viễn thông – CNTT.

Thứ nhất: Ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị Quyết số 08-NQ/TU ngày 17/10/2007 về phát triển CNTT và Bưu chính –Viễn thông đến năm 2015. Đây là nền tảng cho sự phát triển viễn thông - CNTT của tỉnh Quảng Trị. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu đến năm 2015, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại; Ứng dụng rộng rãi viễn thông - CNTT trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Phấn đấu để hầu hết cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân có thể sử dụng CNTT và khai thác Internet.

Thứ hai: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của viễn thông - CNTT trong tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước, nhất là trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT.

Thứ ba: Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực CNTT và xây dựng nền tảng chính quyền điện tử cho tỉnh Quảng Trị mà trọng tâm là thực hiện hàng loạt các Dự án như: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị; Triển khai dự án của World Bank về phát triển CNTT-TT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông – CNTT đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Khuyến khích các Trung tâm, các doanh nghiệp CNTT Quảng Trị liên kết với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước sản xuất ra các sản phẩm CNTT chất lượng cao; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư và xây dựng cơ sở sản xuất, lắp đặt thiết bị điện tử, tin học tại Quảng Trị.

Thứ tư: Đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai đồng bộ hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Thứ năm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành và quản lý từ tỉnh đến các huyện, thị xã, đảm bảo hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt kịp thời; Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại về CNTT; Đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong giáo dục - đào tạo, y tế, thuế, hải quan, khoa học công nghệ và an ninh quốc phòng; Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.