HÀ GIANG

Huyện Bắc Mê: Vượt khó để thành công

11:16:18 | 19/5/2014

Trong năm 2013, Bắc Mê còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai mưa lũ và tác động của tình hình suy giảm kinh tế thế giới. Nhưng được sự quan tâm đầu tư giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh, sự lãnh chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt và hiệu quả của các cấp chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng đã đạt khá cao so với kế hoạch, như: tổng sản lượng lương thực có hạt 30.774,7 tấn, đạt 102,7% kế hoạch tỉnh giao, đạt 97,7% kế hoạch huyện giao, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trên địa bàn (thuế và phí) 55,14 tỷ đồng, đạt 119,9%  kế hoạch tỉnh giao, đạt 117,3%  kế hoạch huyện giao, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2012; thu nhập bình quân đầu người/ năm đạt 14,9 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2012; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, lao động, việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững.

Bắc Mê là huyện được xác định nằm trong vùng động lực kinh tế của tỉnh, nhưng nguồn kinh phí dành cho đầu tư xây dựng hàng năm rất hạn chế (chỉ khoảng bằng 1/3 so với huyện 30a), vì vậy rất khó khăn trong việc triển khai thực hiện.Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt so với kế hoạch nhưng chưa bền vững; hoạt động của nhiều doanh nghiệp và HTX cầm chừng, một số HTX hoạt động không hiệu quả phải giải thể. Tổng sản phẩm trong huyện (theo giá hiện hành) đạt 761,2 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2012 (KH 19,9%); trong đó: Nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 13,1%, Công nghiệp - xây dựng tăng 25%, Thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 21,8%.  Thu nhập bình quân đầu người/ năm 14,9 triệu đồng, đạt 100% KH huyện giao, tăng 19,4% so với năm 2012. Việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nhân dân chưa rõ nét; việc nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có nguy cơ tái nghèo còn cao.  

Năm 2014, dự báo nền kinh tế trong nước có sự phục hồi rõ rệt hơn, sẽ ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Mê. Các quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các khu dân cư tập trung, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cơ bản đã thực hiện xong, là cơ sở cho việc triển khai thực hiện các đề án, dự án theo lộ trình đã được phê duyệt. Các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường lớp học, xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo bằng các nguồn vốn, các chương trình dự án tiếp tục triển khai thực hiện.  Phong trào xây dựng nông thôn mới từng bước được nhân dân đồng tình và thực hiện có hiệu quả; một số mô hình kinh tế có hiệu quả được duy trì và mở rộng; nhận thức về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi của nhân dân ngày càng chuyển biến tích cực; trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Hy vọng Bắc Mê tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn để ổn định kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Hà Thu