NAM ĐỊNH

Huyện Vụ Bản: Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội

3:11:02 PM | 17/8/2016

Vụ Bản là huyện nông nghiệp, nhưng có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất CN-TTCN với các tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 37B, Quốc lộ 38B đi qua và có nhiều làng nghề truyền thống. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện đã xác định “Phát huy và khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa; thực hiện đồng bộ các chính sách, nhằm khuyến khích đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ”.

Kinh tế  tăng trưởng khá

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, UBND huyện đã xây dựng qui hoạch phát triển sản xuất CN-TTCN đồng bộ, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất; khai thác có hiệu quả các tiềm năng của địa phương, trong đó khuyến khích các xã, thị trấn xây dựng qui hoạch các cụm công nghiệp với qui mô từ 1,5ha đến 2ha; chỉ đạo các  ngành chức năng giúp các doanh nghiệp về công tác đăng ký thương hiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho việc giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, UBND huyện còn tập trung thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với hoàn thành giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án nâng cấp Quốc lộ 38B và 37B, huyện Vụ Bản đã huy động nguồn lực, chủ động nâng cấp hệ thống đường giao thông trong huyện, gồm 40,2km đường trục huyện, 54km đường xã và 140km đường thôn xóm và đường ra đồng. Trong công tác quản lý, điều hành, UBND huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kịp thời các chính sách mới về cho thuê đất, vay vốn và hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp gặp khó khăn. Huyện cũng khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công để tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đa dạng hóa các loại nghành nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, cải tiến mẫu mã. Trên địa bàn huyện có Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, hàng năm thu hút hàng vạn lượt khách tham quan lễ hội. Là điều kiện thuận lợi để huyện có thể tham gia vào sự phân công hợp tác của quá trình phát triển vùng của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung.


Kinh tế huyện Vụ Bản bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,79%/năm. Giá trị sản xuất toàn huyện tăng gấp 1,83 lần so với năm 2010. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 47,9%, kinh tế cá thể chiếm 52,1%, ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm 75%, ngành nông, lâm thủy sản giảm từ 39% năm 2010 xuống còn 25% năm 2015, công nghiệp xây dựng tăng từ 33% lên 46%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 24,2 triệu đồng. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục trên đà phát trienr và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái có nhiều tiến bộ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ, các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại phát triển. Thu ngân sách địa phương, huy động vốn đầu tư có sức tăng trưởng khá.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả để tạo bước phát triển đột phát trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm là sản xuất CN-TTCN, từ đó lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Trong đó một trong những mục tiêu trọng tâm là đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn với những nhiệm vụ cụ thể:

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng và hướng dẫn các thủ tục, lập hồ sơ thuê đất thực hiện dự án.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính. Tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có chính sách thông thoáng thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư, xây dựng các giải pháp về vốn, thị trường, đào tạo nhân lực

Bảo tồn phát triển các làng nghề truyền thống, đa dạng ngành nghề phù hợp với thị trường và đặc điểm của địa phương.

Đẩy mạnh hoạt động Khu công nghiệp Bảo Minh, nâng cao hiệ quả cụm công nghiệp tập trung ở xã Trung Thành, Quang Trung. Khuyến khích các xã, thị trấn khai thác lợi thế của địa phương để hình thành các điểm tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề mới. Gắn phát triển công nghiệp với các vùng nguyên liệu, với quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội. Tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh hoàn thành các dự án hạ tầng, cơ sở phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng hóa, sản phẩm của địa phương ra thị trường. Có chính sách cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường xúc tiến thương mại thu hút nguồn vốn đầu tư trên địa bàn.

Tích cực cải cách thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Có chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển, trước hết là tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả các Khu, cụm công nghiệp…